• Aktualności

      • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie dotycząca rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

      • 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nastąpi w oddzielnych zespołach klasowych w dniu 1 września 2021 r. wg następującego harmonogramu z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny:

       - godz. 8:00 - uczniowie klas pierwszych,

       - godz. 9:00 - uczniowie klas drugich (godz. 10:30 spotkanie klas mundurowych w świetlicy szkolnej z przedstawicielem wojska),

       - godz. 11:00 - uczniowie klas trzecich i czwartych,

       - godz. 14:00 - słuchacze klas dla dorosłych.

       2. Przyjmowanie wychowanków do internatu szkolnego nastąpi w dniu 31 siwerpnia 2021 r. wg następującego harmonogramu:

       - 16:00 - 17:00 wychowankowie klas pierwszych,

       - 17:00 - spotkanie wychowawców z rodzicami wychowanków klas pierwszych,

       - 18:00 - 20:00 pozostali wychowankowie.

        

       Ogólne zasady na terenie szkoły obowiązujące uczniów/słuchaczy/nauczycieli/pracowników niepedagogicznych/rodziców/prawnych opiekunów w trosce o bezpieczeństwo i ochronę przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19:

       - do szkoły może przybyć uczeń/słuchacz/nauczyciel/pracownik niepedagogiczny/rodzic/prawny opiekun bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,

       - rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu - min. 1.5 m, - przy wejściu do budynku szkoły należy dokonać dezynfecji rąk,

       - bezwzględnie należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,- należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz,

       - uczeń jest zobowiązany posiadać własne przybory/podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

       - pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami,

       - wewnętrzna szczegółowa procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki szkoły z dostosowaniem do zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisów prawa zostanie upowrzechniona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49
     69-200 Sulęcin
     Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły
     ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
     tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych