• Právne informácie

   • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

     

    Deklaracja dostępności

    Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność szkolnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do szkolnej strony internetowej: www.zsliz-sulecin.edu.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zslizsulecin/

     

    Status pod względem zgodności

    Szkolna strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Licealnych
    i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    z powodu niezgodności lub wyłączeń powodujących częściową niedostępność, m. in. z uwagi na:

    • publikowanie część dokumentów od wielu lat przez różnych redaktorów, w tym dokumentów przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;  
    • budowę strukturalną części dokumentów bez możliwości ingerencji – np. pliki w formacie pdf lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu;
    • brak opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość umieszczanych zdjęć;
    • brak napisów w plikach wideo dla osób niedosłyszących;
    • możliwość otwierania się odnośników w nowych oknach.

     

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.09.2020 r.

     

    Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

    Oceny dostępności cyfrowej dokonano w wyniku audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez szkołę.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Informacje zwrotne w przypadku problemów z dostępnością szkolnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie lub wniosku o udostępnienie niedostępnej informacji należy składać  drogą mailową na adres: szkol@hoga.pl lub pod numerem telefonu 95 7552475.

     

    Postępowanie odwoławcze

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie jego zawartości, itp.. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje zainteresowaną stronę kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, podając przyczynę o różnienia oraz terminie w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanego elementu, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnioskujący możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności szkolnych stron internetowych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

     

    Informacje uzupełniające

    Data publikacji serwisu internetowego: 17.09.2009 r.

    Data ostatniej aktualizacji serwisu internetowego: 15.08.2020 r.

     

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego

    Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej

    ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin

    e-mail: szkol@hoga.pl

    www: http://www.zsliz-sulecin.edu.pl

    BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zslizsulecin/

    tel. 95 755 24 75,  Fax 95 755 24 76

    Pan Mariusz Zjawiński - osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.

     

    Skróty klawiszowe

    Szkolne strony internetowe posiadają opcję zmiany rozmiaru czcionek przeznaczone dla osób niedowidzących oraz wyszukiwarkę treści w serwisie. Można stosować standardowe skróty klawiszowe przeglądarki internetowej.

     

    Informacja o dostępność architektonicznej szkoły dla osób niepełnosprawnych

    1. Wejście ogólnodostępne do sekretariatu w godzinach pracy szkoły dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wymiarowe drzwi rozsuwane).
    2. Wejście do głównego budynku dydaktycznego dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wymiarowe drzwi rozsuwane).
    3. Główny budynek dydaktycznego – 2 kondygnacyjny nie posiada wind.
    4. Budynki warsztatowe: mechaniczno – mechatroniczny, ekonomiczny, gastronomiczny, budowlany dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wymiarowe drzwi,  toalety).
    5. Informacji przy wejściu do głównego obiektu szkolnego udziela wyznaczony pracownik obsługi.
    6. W budynkach szkolnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

    Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

     

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

     

    EduPage i GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    POLITYKA PRYWATNOŚCI ZSLiZ w Sulęcinie

    1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, zwany dalej szkołą.

    2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

    3. Szkoła stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

    4. Dane Osobowe użytkownika udostępnione w ramach strony internetowej będą przetwarzane przez szkołę w konkretnych, określonych celach:

    Cele związane z funkcjonowaniem szkoły:

    • dostarczanie informacji o życiu szkoły oraz odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową, drogą telefoniczną i w mediach społecznościowych,
    • informowania w sposób pośredni o eventach organizowanych przez szkołę i jej partnerów,
    • prowadzenia statystyk,
    • archiwizacja danych.
     

    Cele wynikające z przepisów prawa:

    • prawo podatkowe,
    • zasady prowadzenia rachunkowości,
    • zapewnienie rozliczalności zgodnie z przepisami,
    • wykonanie obowiązków nakładanych przez ustawodawstwo państwa, organy, instytucje i sądy.

     

    5. Podane  przez użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż partnerzy medialni szkoły: strona  internetowa Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, sulęcińskie portale medialne oraz inne media lokalne.

    6. Podane  przez użytkownika dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątek stanowi wymiana szkolna z Białorusią - wymagana jest osobna zgoda na przekazanie danych.

    7. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

    8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

    • treści swoich danych,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • przenoszenia danych,
    • wniesienia sprzeciwu,
    • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     

    9. Art. 17 RODO, który konstytuuje prawo do bycia zapomnianym mówi wyraźnie, że dane można usunąć, jeśli nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest wymagane dla wypełnienia obowiązku prawnego.

    Obowiązkowe okresy przechowywania danych:

    • dane  osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu zobowiązania, dane osób działających w ramach firm/instytucji są przechowywane 6 lat. Dane osób fizycznych - czyli  uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów w arkuszach uczniów są przechowywane 50lat, w dziennikach szkolnych 10lat, w przypadku toczącego się sporu, czas przechowania jest zgodny z przepisami prawa i liczy się od momentu ustania sporu,
    • dane osobowe zebrane za zgodą osoby fizycznej są przechowywane na okres sprecyzowany w zgodzie lub zostaną usunięte na wniosek tej osoby, której dane dotyczą,
    • wszelkie inne okresy przechowywania, przewidziane w kontekście zasady rozliczalności będą  przestrzegane w sposób, który spełnia wymogi organów kontrolnych.

     

    10. Użytkownik strony posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    11. Dane użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równieżw formie profilowania.

    12. Nasza strona internetowa zbiera pliki cookies do zakończenia danej sesji.

    13. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest Pani Marta Stefanowicz-Wasilewska (e-mail: szkol@hoga.pl, z dopiskiem w temacie RODO).

     
   • Napisz do nas

    Jeśli masz jakieś pytania odnośnie danych osobowych w szkole, prosimy wysłać do nas wiadomość przez poniższy formularz.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49
     69-200 Sulęcin
     Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły
     ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
     tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych