• Regulamin internatu

    • Regulamin 
     Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
     im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

      

     Postanowienia ogólne


     § 1

     Internat jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, przeznaczoną dla uczniów mieszkających w miejscowościach, z których dojazd do szkoły jest utrudniony, bądź niemożliwy oraz w miarę posiadania wolnych miejsc dla uczniów innych szkół średnich. 

      

     § 2

     Internat stanowi integralną część szkoły, realizuje plan pracy szkoły oraz planuje i wykonuje zadania określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczym internatu.

      

     § 3

     Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę wychowankom oraz umożliwia uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym korzystanie z wyżywienia na zasadach obowiązującej odpłatności.

      

     § 4

     Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny. Doba nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00, a kończy o 6.00.

      

     § 5

     Infrastruktura internatu jest objęta nadzorem kamer CCTV, budynek oznaczony tabliczkami informacyjnymi „obiekt monitorowany”, a system monitoringu zgłoszony do Państwowej Komendy Policji. Posiada oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie do prawidłowego rozwoju wychowanków.

      

     § 6

     Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły za pośrednictwem kierownika internatu. Kierownika internatu powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika określa dyrektor szkoły.

      

     § 7

     Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach organizowanych w internacie, a w szczególności w zebraniu organizacyjno – informacyjnym (w pierwszym dniu przybycia do internatu w danym roku szkolnym), na którym zostają zapoznani z regulaminem internatu i wypełniają pełną dokumentację wychowanka internatu m.in.:

     • informację o zdrowiu (uczulenie, przewlekłe choroby, zażywane leki itp.),
     • informację o sposobie i godzinach wyjazdu i przyjazdu do internatu,
     • informację o zainteresowaniach wychowanka, oczekiwaniach rodziców,
     • zgodę na wezwanie pomocy medycznej w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia,
     • zgodę na samodzielny przyjazd do internatu i powrót do domu,
     • zgodę na opuszczanie internatu w czasie wolnym do godz. 17.00 i od 19.00 do 20.00,
     • zgodę na opuszczenie internatu w innym czasie (trudnym do przewidzenia) po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu personelowi internatu (w tym przypadku obowiązkiem zwalniającego jest telefoniczne powiadomienie o dotarciu dziecka do domu na nr tel. służbowego 95 755 29 41, 509 104 857,
     • zgodę na udział w wycieczkach , wyjściach , zajęciach organizowanych przez Internat,
     • zgodę na wykorzystanie wizerunku w przedsięwzięciach internatu,
     • zgodę na badanie alkomatem lub wykonanie testów na obecność narkotyków lub innych środków odurzających.                                                                               

      

     § 8

     Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Internat Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.

      

     Przyjęcie do internatu

      

     § 9

     O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, mieszkający w miejscowościach, z których dojazd do szkoły jest utrudniony, bądź niemożliwy. 

      

     § 10

     O przyjęcie do internatu w każdym roku szkolnym może ubiegać się rodzic / prawny opiekun ucznia, bądź  pełnoletni uczeń składając podanie do kierownika internatu.

      

     § 11

     Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie:

     • wychowankowie mieszkający w poprzednim roku szkolnym, jeżeli nie otrzymali upomnień lub nagany lub innych kar za zachowanie,
     • zamieszkujący w znacznej odległości od szkoły w miejscowościach z których dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy,
     • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
     • dzieci z rodzin wielodzietnych lub wychowywane przez jednego z rodziców, opiekunów prawnych lub objęte pieczą zastępczą,
     • uczniowie zamieszkali w Sulęcinie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach).

      

     § 12

     Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Rada Wychowawcza Internatu.

      

     § 13

     Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji (powiadomienia).

      

     § 14

     1. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest terminowe uiszczanie ustalonych opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie.
     2. Ustalone opłaty określają odrębne przepisy.
     3. Opłaty pobierane są z góry do dnia 15 – go każdego miesiąca.
     4. W przypadku nieobecności wychowanka w internacie przysługuje zwrot należności za wyżywienie (w trakcie roku szkolnego kwota ta zaliczana jest na poczet wpłaty na następny miesiąc) pod warunkiem zgłoszenia nieobecności  do intendenta, wychowawcy lub kierownika internatu. Zgłoszenie jest skuteczne, jeśli zostanie zrealizowane do godziny 9.00 w przeddzień nieobecności.
     5. W przypadku niezgłoszenia  nieobecności rodzice/prawni opiekunowie wychowanka będą obciążeni kosztami wyżywienia za dni nieobecności.
     6. W przypadku wyjazdu wychowanka z internatu w trakcie tygodnia, nieobecność ta nie może trwać krócej niż dwa dni.
     7. W wyjątkowych sytuacjach, po wystąpieniu o zgodę do kierownika internatu, dopuszcza się możliwość wpłat za wyżywienie w innym terminie, ale nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

      

     § 14 a

     1. Rodzice/prawni opiekunowie wychowanka internatu zobowiązani są  do wpłacenia kaucji w wysokości 100 zł na dany rok szkolny na pokrycie ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez wychowanka.
     2. Oceny stopnia zniszczenia dokonuje powołana przez kierownika internatu komisja. Po oszacowaniu kosztów napraw lub odkupienia zniszczonego mienia, właściwa kwota zostaje pobrana z kaucji.
     3. W przypadku spowodowania zniszczeń większych niż kwota kaucji, rodzice zobowiązani są do pokrycia całości kosztów zniszczeń w terminie dwóch tygodni od daty dokonania wyceny. Wpłaty należy dokonywać do kasy internatu w pierwszym dniu pobytu w internacie.

      

     § 14 b

     Wychowanek internatu jest zobowiązany do posiadania własnej kołdry, poduszki, koca, kompletu pościeli, prześcieradła z gumką, podkładu ochronnego na łóżko, środków higieny osobistej, zmiennego obuwia miękkiego.

      

     Zadania internatu

      

     § 15

     1. Zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
     2. Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, sporcie, rekreacji i wypoczynku.
     3. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia.
     4. Umożliwienie realizacji kształcenia , pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i wspomaganie  opiekuńczo - wychowawcze.
     5. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanków.
     6. Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności oraz demokratycznych postaw.
     7. Tworzenie warunków do kształtowania przez wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, życzliwości, tolerancji, odpowiedzialności, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości ogólnoludzkich.
     8. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa i rodziny.
     9. Wychowanie w duchu tolerancji , zrozumienia i szacunku do innych osób, tradycji i kultur narodowych.
     10. Wychowanie i kształcenie w duchu poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej.
     11. Zapewnienie wychowankom stałej opieki i wychowania oraz właściwych warunków sanitarno – higienicznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
     12. Rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego.
     13. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo - gospodarczych w internacie.
     14. Współdziałanie ze szkołą, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, rodzicami oraz innymi instytucjami i placówkami w środowisku.

      

     Organizacja pracy w internacie

      

     § 16

     Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizowane są w grupach wychowawczych przez wychowawców, przy współudziale Młodzieżowej Rady Internatu. 

      

     § 17

     Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu i stanowi podstawową komórkę samorządności.

      

     § 18

     Ilość wychowanków w grupie wychowawczej internatu nie przekracza 35 osób.

      

     § 19

     Wymiar godzin pracy wychowawczej na jedną grupę wynosi 49 godzin zegarowych tygodniowo.

      

     § 20

     Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała z wychowankami w realizacji planowanych i podejmowanych działań.

      

     § 21

     Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie mają prawo uczestniczyć w tworzeniu samorządu internatu:

     • samorząd internatu wybiera spośród swoich członków zarząd - Młodzieżową Radę Internatu składający się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, którzy kierują pracą samorządu internatu,
     • wybór zarządu samorządu internatu dokonywany jest do końca października w każdym roku szkolnym, przy udziale co najmniej 75% obecności członków samorządu internatu.

      

     § 22

     Samorząd internatu prowadzi swą działalności w oparciu o następujące sekcje i koła zainteresowań: 

     • sekcja higieniczno - sanitarna,
     • sekcja stołówkowa,
     • sekcja sportowa,
     • sekcja kulturalna.

     § 23

     Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu w szczególności należy:

     • współdziałanie z władzami internatu,
     • kultywowanie zwyczajów i tradycji internatu,
     • współdziałanie w tworzeniu planu pracy opiekuńczo - wychowawczego internatu,
     • koordynowanie samorządnej działalności wychowanków oraz wszelkich prac podejmowanych przez grupy,
     • reprezentowanie opinii ogółu wychowanków,
     • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów,
     • dokonywanie analizy i oceny całokształtu działalności młodzieży,
     • współdziałanie w organizowaniu czasu wolnego, wyjść, wyjazdów, imprez i uroczystości,
     • dbanie o sprzęt i mienie internatu.

      

     § 24

     Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz internatu i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.

      

     § 25

     Rozkład dnia pracy internatu:
     6.30 - 6.45 Pobudka
     6.45 - 7.00 Toaleta poranna, prace porządkowe w pokojach
     7.00 - 7.30 Śniadanie w stołówce internatu
     7.45 Wyjście do szkoły
     8.00 - 14.50 Zajęcia lekcyjne (nie przebywanie w internacie podczas trwających godzin zajęć lekcyjnych, co najmniej do godziny 13.20)
     13.30 - 15.30 Obiad w stołówce internatu
     15.00 - 17.00 Czas wolny do dyspozycji wychowanków 
     17.00 - 18.30 Nauka własna
     18.30 - 19.20 Kolacja w stołówce internatu
     19.20 - 20.00 Prace porządkowe, dyżury wieczorne, zajęcia w grupach wychowawczych praca w sekcjach, kołach zainteresowań pod nadzorem nauczyciela wychowawcy
     20.00 - 21.30 Zajęcia własne w pokojach, sprawdzanie stanu liczebnego wychowanków, prace społeczno - użyteczne na rzecz internatu, szkoły, środowiska, dokonywanie drobnych napraw i prac służących poprawie estetyki i warunków życia, korzystanie z audycji telewizyjnych za zgodą wychowawcy internatu (filmy i programy o wartościach wychowawczych  (nie odwiedzanie się w pokojach)
     21.30 - 22.00 Toaleta wieczorna oraz  przygotowanie do ciszy nocnej
     22.00 - 6.00 Cisza nocna    

      

     Prawa wychowanka

      

     § 26

     Wychowanek ma prawo do:

     1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
     2. Korzystania z pomieszczeń internatu, szkolnego boiska sportowego, sali gimnastycznej, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
     3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych  przez placówki i organizacje środowiskowe.
     4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
     5. Przyjmowania w internacie swoich gości, którymi mogą być tylko rodzice, prawni opiekunowie i rodzeństwo po wcześniejszym powiadomieniu dyżurującego wychowawcy.
     6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
     7. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 22.00 za zgodą kierownika, bądź wychowawcy dyżurnego (filmy i programy o dużych wartościach wychowawczych) pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom internatu.
     8. Zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika internatu we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy.
     9. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji przyjaźni i uczuć.
     10. Dekorowania sal sypialnych oraz dokonywania zmian w umeblowaniu wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy.
     11. Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane dodatkowe „uprawnienia” dotyczące czasu nauki własnej, wyjść z internatu, zwolnienia z dyżurów i prac gospodarczych po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą grupy i kierownikiem internatu.

      

     Obowiązki wychowanka

      

     § 27

     Wychowanek ma obowiązek.

     1. Przestrzegać obowiązujących regulaminów, procedur, zasad, kontraktów.
     2. Stosować się do wszystkich zarządzeń i poleceń wydanych przez kierownictwo i wychowawców internatu.
     3. Znać plan ewakuacji, przestrzegać przepisów bhp/ppoż.
     4. Okazywać szacunek wszystkim mieszkańcom i pracownikom internatu. Szanować wolność i godność drugiego człowieka. Odnosić się z szacunkiem do przełożonych, kolegów, koleżanek, personelu administracyjnego i gospodarczego.
     5. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoja wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
     6. Na miarę możliwości udzielać pomocy koleżeńskiej współmieszkańcom i przyczyniać się do tworzenia pozytywnego klimatu.
     7. Dbać o zdrowie, o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia.
     8. Zgłosić się do wychowawcy w przypadku złego samopoczucia, choroby.
     9. Współdziałać w organizacji prac, wypoczynku, rekreacji mieszkańców.
     10. Przestrzegać rozkładu dnia, m.in.:
     • godzin ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 6.00,
     • nie opuszczać internatu po godzinie 20.00,
     • czasu na naukę własną w godzinach 17.00 do 18.30,
     • nie przebywania w internacie podczas trwających godzin zajęć lekcyjnych (co najmniej do godziny 13.00).
     1. Poinformować wychowawcę o zamiarze wyjścia, wyjazdu i terminie powrotu.
     2. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu po godzinie 17.00, jak również wyjazd poza teren Sulęcina. W przypadku nie uzyskania zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia.
     3. Przybyć do internatu po dniach wolnych najpóźniej do godziny 22.00.
     4. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub kierownika internatu przypadku niemożności powrotu z domu do internatu (np. choroba, zdarzenie losowe).
     5. Zgłosić wychowawcy grupy o  nieobecności współmieszkańca pokoju, który nie powrócił do internatu.
     6. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu, szkoły, środowiska.
     7. Dokonywać drobnych napraw i prac służących poprawie estetyki i warunków życia.
     8. Czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne, zgłaszać niezwłocznie kierownikowi internatu lub wychowawcom wszelkie spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu osób, które celowo lub bezmyślnie niszczą mienie internatu.
     9. Ponosić odpowiedzialność materialną i zbiorową za zniszczone mienie.
     10. Dbać o sprzęt i urządzenia ( w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponosi dana grupa wychowawcza lub mieszkańcy piętra).
     11. Pełnić wyznaczone dyżury w stołówce zgodnie z harmonogramem ustalonym przez samorząd i wychowawców grupy. Sposób pełnienia dyżurów reguluje odrębny regulamin.
     12. Przestrzegać zasad higieny otoczenia poprzez:
     • utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach internatu, (pokojach, na korytarzach, w łazienkach i sanitariatach) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej,
     • staranne ścielenie łóżek,
     • częste wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych poprzez uchylanie okien, utrzymanie porządku i czystości w szafach, szafkach, półkach,
     • przechowywanie  żywności i odzieży roboczej  itp. w wyznaczonych miejscach.
     1. Dbać o ład, porządek i estetyczny wygląd wokół internatu.
     2. Po każdorazowym opuszczeniu pokoju  pozostawić klucze w biurze.
     3. Obowiązuje całkowity zakaz zamykania pokoi przez wychowanków na klucz lub patent podczas ich przebywania w pokojach. Zabrania się wynoszenia kluczy poza internat.
     4. Bezwzględnie przestrzegać zakazu wnoszenia  na teren internatu, przechowywania, rozprowadzania i używania alkoholu, dopalaczy, narkotyków i innych substancji odurzających i zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.
     5. Bezwzględnie zakazu palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów nikotynowych.
     6. Przeciwstawiać się przejawom pobicia, wulgarności, brutalności, przemocy, poniżeniu godności własnej i innych. Natychmiast informować wychowawcę lub kierownika internatu o przejawach złego zachowania. Pomagać w ustaleniu i wykrywaniu osb, które dopuściły się złamania obowiązujących norm w tym zakresie.  

      

     Wychowankom zabrania się:

      

     § 28

     1. Używania: grzałek, grzejników, kuchenek elektrycznych i gazowych, tosterów, itp. Sprzęty typu żelazko, prostownica, lokówka, suszarka do włosów, czajnik elektryczny mogą być używane tylko za zgodą kierownika internatu w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu.
     2. Otwierania okien na oścież, siadania na parapetach, wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej.
     3.  Przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, magazynach oraz wchodzenia na dach internatu.
     4. Posiadania i używania (spożywania) napoi alkoholowych, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających, a także przebywania pod ich wpływem, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.
     5.  Palenia w pomieszczeniach internatu papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów nikotynowych, jak też świeczek, kadzidełek itp.
     6. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki.
     7. Zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków (sale należy otworzyć na żądanie wychowawcy bądź kierownika internatu).
     8. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt.
     9. Przywozu i używania sprzętu medialnego typu (wieże stereofoniczne, składane komputery, telewizory), dozwolone są jedynie małe radia.
     10. Używania komórek podczas trwania nauki własnej oraz ciszy nocnej.
     11. Przebywania w internacie w czasie choroby zakaźnej.
     12. Dokonywania samosądów, stosowania wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej.
     13. Zabrania się przywłaszczania cudzego mienia i korzystania z cudzej własności.
     14. Wchodzenia do pokoi pod nieobecność i bez zaproszenia jego mieszkańca.
     15. Wzajemnego odwiedzania się w pokojach po godzinie 20.00 (w uzasadnionych przypadkach zgodą wychowawcy spotkania mogą mieć miejsce w świetlicy internatu).
     16. Dekorowania sal bez zgody wychowawcy, w szczególności mocowania bezpośrednio na szafach, ścianach i drzwiach elementów dekoracyjnych.
     17. Manipulowania przy przewodach elektrycznych i wodociągowych, kamerach monitoringu.
     18. Przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w czasie przeznaczonym na toaletę poranną i wieczorną.
     19. Przebywania chłopców w łazienkach i sanitariatach dziewcząt i odwrotnie.
     20. Zapraszania i wprowadzania do internatu osób postronnych, nie będących mieszkańcami (wyjątek stanowią rodzice po uzgodnieniu z wychowawca lub kierownikiem internatu).

      

     Wyróżnienia, nagrody i kary

      

     § 29

     Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

     • pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków,
     • pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków,
     • pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły,
     • list pochwalny do rodziców,
     • dyplom uznania,
     • nagrodę rzeczową.

      

     § 30

     Za nieprzestrzeganie zapisów regulaminu internatu, niewypełnienie obowiązków, nieprzestrzeganie zakazów, niestosowanie się do zaleceń wychowawców i kierownika internatu, wychowanek zostaje ukarany w zależności od wagi czynu, celowości, wielokrotności zachowań nagannych:

     • upomnieniem wychowawcy,
     • upomnieniem wychowawcy z wpisem uwagi do dokumentacji wychowawczej,
     • upomnienie kierownika internatu z wpisem do dokumentacji wychowawczej,
     • nagana kierownika internatu z powiadomienie rodziców,
     • zawieszenie w prawach wychowanka internatu na czas określony (od jednego tygodnia do trzech miesięcy),
     • usunięciem z internatu.

     Powodem natychmiastowego usunięcia z internatu są:

     1. Wybryki chuligańskie polegające na używaniu przemocy fizycznej i psychicznej.
     2. Posiadanie i używanie zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i substancji.
     3. Palenie papierosów w pomieszczeniach internatu.
     4. Dewastacja mienia internatu mająca znamiona wandalizmu.
     5. Wnoszenie, posiadanie, przechowywanie, rozprowadzanie i używanie (spożywanie) napoi alkoholowych, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających, a także przebywania pod ich wpływem.
     6. Nie reagowanie na polecenia wychowawców, agresywność, wulgarność i arogancję.
     7. Lekceważący stosunek do obowiązków i notoryczne się od nich uchylanie.
     8. Nie wykazywanie chęci poprawy, pomimo wykorzystania dostępnych możliwości oddziaływań wychowawczych (wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności internatu).

      

     § 31

     Decyzje o zawieszeniu w prawach wychowanka oraz usunięcia z internatu podejmuje Rada Wychowawcza Internatu po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady Internatu. Od powyższych decyzji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do dyrektora szkoły.

      

     § 32

     Kierownik internatu ma obowiązek powiadomienia wychowanka, jego rodziców / prawnych opiekunów (w przypadku niepełnoletności) o zastosowaniu wobec wychowanka kary, jak też możliwości odwołanie się w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły. Obowiązek powiadomienia dotyczy również wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

      

     § 33

     Wykonanie kary zawieszenia w prawach wychowanka internatu na czas określony może zostać cofnięte na czas próbny, jeśli wychowanek osobiście złoży do Rady Wychowawczej Internatu pisemne postanowienie poprawy, uzyska poręczenie rodziców / prawnych opiekunów i Młodzieżowej rady Internatu.

      

     § 34

     Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

      

     § 35

     Wychowanek podejrzany o dokonanie czynu zabronionego prawem jest pozbawiony prawa przebywania w internacie do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. 

      

     § 36

     Wszelkie inne nie objęte niniejszym regulaminem sprawy wymagające pewnych odstępstw mogą być regulowane w drodze indywidualnych ustaleń wychowanek – wychowawca – kierownik internatu – Rada Wychowawcza Internatu – Młodzieżowa Rada Internatu. Ustalenia te nie mogą pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Internatu.

      

     Rada Wychowawcza Internatu

      

     § 37

     Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowywania planu pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo - wychowawczych.

      

     § 38

     Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest kierownik internatu, członkami wychowawcy internatu.

      

     § 39

     Na posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy internatu i szkoły a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z internatem.

      

     § 40

     Rada Wychowawcza Internatu jest zwoływana w celu rozpatrzenia spraw opiekuńczo – wychowawczych i podjęcia decyzji w sytuacjach łamania zapisów niniejszego regulaminu. 

      

     Zadania wychowawcy internatu

      

     § 41

     Wychowawca internatu zobowiązany jest:

     1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego internatu, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej.
     2. Kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej.
     3. Stosować różne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej zmierzającej do kształtowania zasad demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych zjawisk zachodzących w kraju.
     4. Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny, poprzez dostępne formy i środki.
     5. Czuwać nad bezpieczeństwem, higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach w których przebywa młodzież.
     6. Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, spożywania alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom.
     7. Wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego.
     8. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wychowanków.
     9. Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować systematycznie z rodzicami wychowanków.
     10. Na bieżąco sprawdzać oceny wychowanka oraz frekwencję uczęszczania na zajęcia lekcyjne, odnotowywać je w dziennikach zajęć.
     11. Upowszechniać samorządność, inspirować pracę sekcji.
     12. Dbać o godność, przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie doskonalić swoją wiedzę.
     13. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, dyrekcji szkoły i kierownika internatu.
     14. Nadzorowanie i kontrolowanie zachowania wychowanków zarówno w czasie dyżurów dziennych jak i nocnych – w porze nocnej, po godzinie 22.00 kilkakrotne sprawdzanie pokoi, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.
     15. Utrzymywać stałe kontakty z rodzicami wychowanków, nauczycielami w celu koordynowania działań opiekuńczo – wychowawczych.
     16. Zgłaszać kierownikowi internatu, dyrektorowi szkoły o jakichkolwiek niepożądanych działaniach, które mógłby zakłócić proces opiekuńczo – wychowawczy.
     17. Ponosić pełną odpowiedzialność za zdrowie, życie, bezpieczeństwo wychowanków w czasie pełnienia dyżuru. 

      

     Zadania kierownika internatu

      

     § 42

     Kierownik internatu w szczególności odpowiedzialny jest za:

     1. Zapewnienie właściwej organizacji działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu, zgodnie z zasadami higieny pracy, ładu, porządku, dyscypliny.
     2. Nadzór nad realizacja planu pracy i kalendarza imprez w internacie.
     3. Nadzór nad przebiegiem i organizacją pracy wychowawców, pracowników obsługi. Poziom i wyniki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
     4. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, obserwacja zajęć wychowawczych.
     5. Udzielanie wychowawcom niezbędnej pomocy i kierunkowanie ich wysiłku na systematyczne doskonalenie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
     6. Tworzenie właściwej atmosfery pracy na zasadzie wzajemnej życzliwości i szacunku.
     7. Zaspokojenie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb wychowanków – organizowanie ich czasu wolnego w ramach statutowej działalności szkoły i internatu.
     8. Zapienienie wychowankom, nauczycielom – wychowawcom oraz innym pracownikom internatu należytych warunków do pracy.
     9. Współpracę z Rada Rodziców i Rada Młodzieżową Internatu.
     10. Bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników internatu.
     11. Rozwijanie działań komercyjnych, nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
     12. Powierzone mienie internatu.
     13. Występowanie z wnioskami o nagrody i kary do dyrektora szkoły.
     14. Inicjowanie i współdecydowanie o remontach, modernizacji budynku i pomieszczeń internatu, zakupu sprzętu i urządzeń.
     15. Podejmowanie decyzji po konsultacji z zespołem wychowanków w sprawach przyjęcia i usunięcia wychowanków z internatu.
     16. Organizowanie kontroli, oceny pracy stołówki w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
     17. Planowanie i wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych dla internatu.
     18. Podpisywanie pism dotyczących internatu.
     19. Ustalanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły stawki żywieniowej oraz odpłatności za pobyt w internacie.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych