• Świetlica szkolna

    • Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

    • Ogólne założenia
     Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.

     Cele i zadania świetlicy szkolnej
     Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego 
     i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

     Do zadań świetlicy należą:
     - zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy,
     - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy,
     - integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości,
     - eliminacja zachowań  niepożądanych i niebezpiecznych,
     - kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków,
     - wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji,
     - wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków,
     - rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów,
     - ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych,
     - kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów,
     - zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod i form zajęć,
     - nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia i zdrowej rywalizacji,
     - kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu.

     Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:
     - wspólne odrabianie zadań domowych,
     - gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne,
     - pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne,
     - mapy myśli, burze mózgów,
     - zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne,
     - zajęcia z wykorzystaniem arteterapii, biblioterapii i muzykoterapii,
     - zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe),
     - konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy,
     - trening umysłu i pamięci,
     - imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne,
     - zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych