• Terminy rekrutacji 2021/2022

    • Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się w terminach określonych w Zarządzeniu nr 4/2021 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

     • złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r., termin w postępowaniu uzupełniającym od 3 sierpnia 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r.,
     • złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00,
     • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - 10 czerwca 2021 r., II termin - 7 lipca 2021 r., termin w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2021 r.,
     • podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 17 czerwca 2021 r., II termin - do 9 lipca 2021 r. termin w postępowaniu uzupełniającym do 13 sierpnia 2021 r.,
     • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00,
     • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca 2021r.,
     • potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00,
     • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych