• Terminy rekrutacji

    • Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się w terminach określonych w Zarządzeniu nr 14/2023 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

     1. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekun o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. termin w postępowaniu uzupełniającym od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.,
     2. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. ,
     3. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - 12 czerwca 2023 r., godz. 9:00 II termin - 5 lipca 2023 r., godz. 9:00, termin w postępowaniu uzupełniającym - 8 sierpnia 2023 r., godz. 9:00.

     TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ << pobierz >>

     OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA * << pobierz oświadczenie >>

     * Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna należy pobrać, wydrukować i wstawić się na testy sprawnościowe z podpisanym oświadczeniem przez rodzica / prawnego opiekuna

      

     1. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 16 czerwca 2023 r., II termin - do 10 lipca 2023 r. termin w postępowaniu uzupełniającym do 11 sierpnia 2023 r.
     2. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00.,
     3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  17 lipca 2023 r.,
     4. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 17 lipca 2023r.do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00.,
     5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych