• Terminy rekrutacji

    • Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się w terminach określonych w Zarządzeniu nr 3/2022 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

     1. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekun o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. termin w postępowaniu uzupełniającym od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia
      2022 r.,
     2. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. ,
     3. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - 13 czerwca 2022 r., II termin - 5 lipca 2022 r., termin w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2022 r.
     4. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 15 czerwca 2022 r., II termin - do 7 lipca 2022 r. termin w postępowaniu uzupełniającym do 12 sierpnia 2022 r.
     5. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
      z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.,
     6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 21 lipca 2022r.,
     7. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 21 lipca 2022r.do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00.,
     8. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

     Test sprawnościowy << pobierz >>

     Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna na udział w teście: << pobierz >>

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych