• Historia Szkoły

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie jest najstarszą placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze zawodowym na terenie miasta, gminy  i powiatu sulęcińskiego. Utworzona została w celu przygotowania kadr dla nowo powstającej, powojennej administracji państwowej, rozwijającego się handlu i przemysłu. Stąd pierwsze kierunki kształcenia związane były z kierunkami rozwoju gospodarczego Polski.

     Szkołą w całym okresie swojego istnienia kierowali następujący dyrektorzy:

     Zygmunt Zubowski
     (1945 - 1946)
     Stefan Stajkowski
     (1946 - 1947)
     Ludwik Kochaniuk
     (1947 - 1950)
     Czesław Suwałek
     (1950 - 1951)
     Piotr Monkiewicz
     (1951 - 1979)
     Leon Szczepański
     (1979 - 2004)
     Zbigniew Gruca
     (2004 - 2006)
     Józef Chodosewicz
     (p.o. 2006 - 2007)
     Roman Mendyk
     (p.o. 2007)
     Wojciech Lewicki
     (2007 - 2011)
     Grażyna Sobieraj
     (2011 - 2021)
     Zbigniew Gruca
     (od 2021)

      

     Kalendarium:

     1945 r.:

     • powołanie  Dokształcającej Szkoły Zawodowej uczącej w trzech specjalnościach: administracyjnej, handlowej i ogólnozawodowej (szkoła mieściła się w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum);

      

     1949 r.:

     • powstanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej;

      

     1949 r.:

     • przeniesienie siedziby szkoły na ul. Bieruta i przejęcie budynków przy ul. Gwardii Ludowej z przeznaczeniem na internat;

      

     1950 r.:

     • powołanie Zasadniczej Szkoły Metalowej o specjalności ślusarza maszynowego i ślusarza maszyn rolniczych,  otwarcie warsztatów szkolnych  i  internatu;

      

     1952 r.:

     • zlikwidowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej  oraz otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności ślusarza samochodowego;

      

     1955 r.:

     • otwarcie specjalności formierz – odlewnik;

      

     1957 r.:

     • oddanie do użytku kuźni i spawalni;

      

     1959 r.:

     • wybudowanie sali gimnastycznej z funduszu Totalizatora Sportowego;

      

     1962 r.:

     • powstanie kortów tenisowych;

      

     1964 r.:

     • rozpoczęcie budowy nowej szkoły i nowej sali gimnastycznej;

      

     1967 r.:

     • przekształcenie Zasadniczej Szkoły Metalowej na Zasadniczą Szkołę Budowlaną o specjalności murarz tynkarz i monter wewnętrznych instalacji budowlanych;

      

     1968 r.:

     • uroczyste otwarcie nowej szkoły nadanie jej imienia I Brygady Pancernej LWP, oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej (12.X.1968r.);

      

     1968 r.:

     • powołanie Wieczorowego Technikum Mechanicznego;

      

     1969 r.:

     • powstanie Technikum Budowlanego;

     1970 r.:

     • uroczyste obchody 25. lecia szkoły, rozpoczęcie budowy nowego internatu;

      

     1972 r.:

     • utworzenie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik obróbki skrawaniem oraz Technikum Mechanicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej;
     • przekształcenie nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych;

      

     1973 r.:

     • oddanie do użytku nowego internatu;

      

     1974 r.:

     • wybudowanie świetlicy;

      

     1976 r.:

     • otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego;

      

     1978 r.:

     • uroczyste oddanie do użytku strzelnicy, harcówki, gabinetu PO, szkolnej izby pamięci;

      

     1985 r.:

     • wojewódzka inauguracja roku szkolnego i otwarcie nowych warsztatów szkolnych;

      

     1986 r.:

     • otwarcie malej sali gimnastycznej, rozpoczęcie współpracy ze szkołą w NRD z Berufsbildungszentrum w Eisenhüttrnstadt;

      

     1987 r.:

     • powołanie, w ramach ZSZ, Technikum Mechanicznego pięcioletniego i Liceum  Medycznego (na podbudowie szkoły podstawowej) oraz dwuletniego Medycznego Studium Zawodowego;

      

     1989 r.:

     • rozpoczęcie współpracy ze szkoła w ZSRR w Rostowie;

      

     1990 r.:

     • powołanie nowych specjalności: krawiec–szwacz oraz monter wewnętrznych instalacji budowlanych;

      

     1991 r.:

     • reaktywowanie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych;

      

     1992 r.:

     • otwarcie nowego internatu przy ulicy Witosa;

      

     1994 r.:

     • powołanie Liceum Zawodowego o specjalności – wiejskie gospodarstwo domowe;

      

     1995 r.:

     • wprowadzenie nowej specjalności dla uczniów TM – budowa maszyn;
     • uroczystości 50–lecia szkoły (30.X.1995r.);

      

     1996 r.:

     • utworzenie Liceum Zawodowego  Wielozawodowego;

      

     1998 r.:

     • otwarcie Liceum Ekonomicznego;

      

     1999 r.:

     • tworzenie Liceum Technicznego i Liceum Handlowego;

      

     2000 r.:

     • otwarcie pracowni multimedialnej języków obcych;
     • powołanie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym przedmiotem  przysposobienie wojskowe;

      

     2002 r.:

     • wybory nowego patrona szkoły;
     • uroczyste nadanie szkole nowego imienia – Unii Europejskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej (11.X.2002r);
     • utworzenie Liceum Profilowanego o specjalnościach: usługowo–gospodarczym, kształtowania środowiska i ekonomiczno–administracyjnym oraz Technikum Elektrycznego;

      

     2004 r.:

     • powołanie Szkoły Policealnej w zawodzie  technik informatyk oraz Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego;

      

     2005 r.:

     • utworzenie Technikum w zawodzie technik agrobiznesu;

      

     2007 r.:

     • powołanie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym przedmiotem wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, jako innowacji pedagogicznej;

      

     2008 r.:

     • utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowymi przedmiotami „wybrane zagadnienia ratownictwa medycznego” oraz „wybrane zagadnienia ochrony p/pożarowej”;
     • utworzenie Liceum Uzupełniającego na podbudowie ZSZ (w systemie zaocznym);
     • założenie Centrum Kształcenia Ustawicznego;
     • założenie Centrum Kształcenia Praktycznego;

      

     2009 r.:

     • utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
     • powołanie Technikum w zawodzie technik informatyk oraz w zawodzie technik logistyk;

      

     2010 r.:

     • powstanie Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej;

      

     2012 r.:

     • likwidacja Liceum Profilowanego. Przekształcenie dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zasadnicza Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia;
     • przekształcenie dwuletniej ZSZ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
     • utworzenie  Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowymi przedmiotami wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i pedagogiki ogólnej;
     • utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych;
     • rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy szkolnych budynków warsztatów mechanicznych w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy – modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (etap II) i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhuttenstadt";
     • utworzenie nowych kierunków kształcenia: blacharz samochodowy, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik pojazdów samochodowych;
     • wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego w internacie;
     • wykonanie w internacie systemu oddymiania klatki schodowej, wydzielenie ściankami i drzwiami ppoż.;

      

     2013 r.:

     • przebudowa, rozbudowa, modernizacja szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży mechaniczno–elektrotechnicznej;
     • kompleksowa modernizacja świetlicy szkolnej;
     • utworzenie dodatkowego profilu kształcenia – odkrywkowa eksploatacja złóż w zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter–mechatronik;
     • oddanie do użytku nowoczesnych gabinetów i pracowni CKP wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt, maszyny i urządzenia (12.09.2013 r.);
     • rozpoczęcie prac remontowo–budowlanych szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży gastronomiczno–hotelarskiej w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie". Wartość projektu, dofinansowanie ze środków unijnych;
     • rozpoczęcie prac remontowo–budowlanych szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży ekonomiczno–logistycznej w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie";

      

     2014 r.:

     • utworzenie i oddanie do użytku Centrum Medialno–Czytelniczego;
     • utworzenie nowych kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner, kucharz, elektryk;
     • wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego;

      

     2015 r.:

     • oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów gastronomii wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do kształcenia zawodowego;
     • oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów ekonomiki wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do kształcenia zawodowego;
     • wykonanie w internacie instalacji sterowania oddymianiem;
     • utworzenie zielonej strefy wypoczynku;
     • modernizacja pomieszczeń sanitarnych w głównym budynku dydaktycznym szkoły;
     • wykonanie ogrodzenia panelowego boiska szkolnego;
     • uroczyste obchody 70–lecia istnienia szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią przyszłości" T. Kotarbiński;

      

     2017 r.:

     • realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r., wartość projektu, dofinansowanie ze środków unijnych;

      

     2018 r.:

     • prace remontowe w obiekcie sportowym;
     • remont ciągów komunikacyjnych i pokoi w internacie;
     • remont gabinetów lekcyjnych w głównym budynku dydaktycznym szkoły;
     • realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r., wartość projektu, dofinansowanie ze środków unijnych;

      

     2019 r.:

     • Symboliczne Otwarcie Drzwi do nowego kierunku kształcenia w nowo powstałych warsztatach dla potrzeb kształcenia w branży budowlanej. Inwestycja zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
     • utworzenie dwóch masztów bezprzewodowych między głównym budynkiem dydaktycznym szkoły a internatem oraz warsztatami mechanicznymi,
     • remont gabinetów lekcyjnych w głównym budynku dydaktycznym szkoły;
     • remont łazienek i stolarki drzwiowej w internacie szkoły;
     • wymiana drzwi wejściowych w obiekcie sportowym;
     • remont pokoju nauczycielskiego w głównym budynku dydaktycznym szkoły;
     • montaż rolet w pomieszczeniach szkolnych;
     • realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r., wartość projektu, dofinansowanie ze środków unijnych;

      

     2020 r.:

     • dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb sanitarno - higienicznych związanych z COVID-19;
     • prace remontowo - malarskie w głównym budynku dydaktycznym szkoły;
     • prace remontowo - modernizacyjne związane z adaptacją pomieszczenia na składnicę akt;
     • termomodernizacja części obiektu sportowego, polegająca na wymianie stolarski okiennej, ociepleniu zewnętrznym oraz położeniu struktury;
     • realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r., wartość projektu, dofinansowanie ze środków unijnych;
     • realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica".

      

     2021 r.:

     • realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r., wartość projektu, dofinansowanie ze środków unijnych;
     • remont pomieszczeń sanitarno - socjalnych w głównym budynku dydaktycznym szkoły;
     • przyłączenie szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej za pośrednictwem światłowodu;
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych