• Historia Szkoły

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie jest najstarszą placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze zawodowym na terenie miasta, gminy  i powiatu sulęcińskiego. Utworzona została w celu przygotowania kadr dla nowo powstającej, powojennej administracji państwowej, rozwijającego się handlu i przemysłu. Stąd pierwsze kierunki kształcenia związane były z kierunkami rozwoju gospodarczego Polski.

     Kalendarium:

     1945 – powołanie  Dokształcającej Szkoły Zawodowej uczącej w trzech specjalnościach: administracyjnej, handlowej i ogólnozawodowej ( szkoła mieściła się w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum ;
     1949 – powstanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej;
     1949 –  przeniesienie siedziby szkoły na ul. Bieruta i przejęcie budynków przy ul. Gwardii Ludowej z przeznaczeniem na internat;
     1950 –  powołanie Zasadniczej Szkoły Metalowej o specjalności ślusarza maszynowego i ślusarza maszyn rolniczych,  otwarcie warsztatów szkolnych  i  internatu;
     1952 –  zlikwidowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej  oraz otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności ślusarza samochodowego;
     1955 –  otwarcie specjalności formierz – odlewnik;
     1957 –  oddanie do użytku kuźni i spawalni;
     1959 –  wybudowanie sali gimnastycznej z funduszu Totalizatora Sportowego;
     1962 –  powstanie kortów tenisowych;
     1964 –  rozpoczęcie budowy nowej szkoły i nowej sali gimnastycznej;
     1967 –  przekształcenie Zasadniczej Szkoły Metalowej na Zasadniczą Szkołę Budowlaną o specjalności murarz tynkarz i monter wewnętrznych instalacji budowlanych;
     1968 – uroczyste otwarcie nowej szkoły nadanie jej imienia I Brygady Pancernej LWP, oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej (12.X.1968r.);
     1968 –  powołanie Wieczorowego Technikum Mechanicznego;
     1969 –  powstanie Technikum Budowlanego;
     1970 –  uroczyste obchody 25. lecia szkoły, rozpoczęcie budowy nowego internatu;
     1972 –  utworzenie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik obróbki skrawaniem oraz Technikum Mechanicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej;
     1972 –  przekształcenie nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych;
     1973 –  oddanie do użytku nowego internatu;
     1974 –  wybudowanie świetlicy;
     1976 –  otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego;
     1978 –  uroczyste oddanie do użytku strzelnicy, harcówki, gabinetu PO, szkolnej izby pamięci;
     1985 –  wojewódzka inauguracja roku szkolnego i otwarcie nowych warsztatów szkolnych;
     1986 – otwarcie malej sali gimnastycznej, rozpoczęcie współpracy ze szkołą w NRD z Berufsbildungszentrum w Eisenhüttrnstadt;
     1987 – powołanie, w ramach ZSZ, Technikum Mechanicznego pięcioletniego i Liceum  Medycznego (na podbudowie szkoły podstawowej) oraz dwuletniego Medycznego Studium Zawodowego;
     1989 –  rozpoczęcie współpracy ze szkoła w ZSRR w Rostowie;
     1990 –  powołanie nowych specjalności: krawiec–szwacz oraz monter wewnętrznych   instalacji budowlanych;
     1991 –  reaktywowanie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych;
     1992 –  otwarcie nowego internatu przy ulicy Witosa;
     1994 –  powołanie Liceum Zawodowego o specjalności – wiejskie gospodarstwo domowe;
     1995 –  wprowadzenie nowej specjalności dla uczniów TM – budowa maszyn;
     1995 –  uroczystości 50–lecia szkoły (30.X.1995r.)
     1996 –  utworzenie Liceum Zawodowego  Wielozawodowego;
     1998 –  otwarcie Liceum Ekonomicznego;
     1999 –  utworzenie Liceum Technicznego i Liceum Handlowego;
     2000 –  otwarcie pracowni multimedialnej języków obcych;
     2000 –  powołanie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym przedmiotem  przysposobienie wojskowe;
     2002 –  wybory nowego patrona szkoły;
     2002 –  uroczyste nadanie szkole nowego imienia – Unii Europejskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej (11.X.2002r);
     2002 – utworzenie Liceum Profilowanego o specjalnościach: usługowo–gospodarczym, kształtowania środowiska i ekonomiczno–administracyjnym oraz Technikum Elektrycznego;
     2004 –  powołanie Szkoły Policealnej w zawodzie  technik informatyk oraz Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego;
     2005 –  utworzenie Technikum w zawodzie technik agrobiznesu;
     2007 –  powołanie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym przedmiotem wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, jako innowacji pedagogicznej;
     2008 –  utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowymi przedmiotami „wybrane zagadnienia ratownictwa medycznego” oraz „wybrane zagadnienia ochrony p/pożarowej”, Liceum Uzupełniającego na podbudowie ZSZ( w systemie zaocznym);
     2008 –  założenie Centrum Kształcenia Ustawicznego;
     2008 –  założenie Centrum Kształcenia Praktycznego;
     2009 –  utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
     2009 –  powołanie Technikum w zawodzie technik informatyk oraz w zawodzie technik logistyk;
     2010 –  powstanie Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej;
     2012 –  likwidacja Liceum Profilowanego. Przekształcenie dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zasadnicza Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia;
     2012 –  przekształcenie dwuletniej ZSZ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
     2012 – utworzenie  Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowymi przedmiotami wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i pedagogiki ogólnej;
     2012 – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych;
     2012 – rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy szkolnych budynków warsztatów mechanicznych w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy – modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (etap II) i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhuttenstadt"
     2012 – utworzenie nowych kierunków kształcenia: blacharz samochodowy, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik pojazdów samochodowych
     2012 – wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego w internacie
     2012 – wykonanie w internacie systemu oddymiania klatki schodowej, wydzielenie ściankami i drzwiami ppoż.
     2013 – przebudowa, rozbudowa, modernizacja szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży mechaniczno–elektrotechnicznej
     2013 – kompleksowa modernizacja świetlicy szkolnej
     2013 – utworzenie  dodatkowego profilu kształcenia – odkrywkowa eksploatacja złóż w zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter–mechatronik
     2013 – oddanie do użytku nowoczesnych gabinetów i pracowni CKP wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt, maszyny i urządzenia (12.09.2013 r.)
     2013 – rozpoczęcie prac remontowo–budowlanych szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży gastronomiczno–hotelarskiej w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie"
     2013 – rozpoczęcie prac remontowo–budowlanych szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży ekonomiczno–logistycznej w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie"
     2014 – utworzenie i oddanie do użytku Centrum Medialno–Czytelniczego
     2014 – utworzenie nowych kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner, kucharz, elektryk
     2014 – wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego
     2015 – oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów gastronomii wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do kształcenia zawodowego
     2015 – oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów ekonomiki wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do kształcenia zawodowego
     2015 – wykonanie w internacie instalacji sterowania oddymianiem
     2015 – utworzenie zielonej strefy wypoczynku
     2015 – modernizacja pomieszczeń sanitarnych w głównym budynku dydaktycznym szkoły
     2015 – wykonanie ogrodzenia panelowego boiska szkolnego
     2015 – uroczyste obchody 70–lecia istnienia szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią przyszłości" T. Kotarbiński

     Szkoła w całym okresie swojego istnienia kierowana była przez następujących dyrektorów:

     Zygmunta Zubowskiego
     (1945 - 1946)
     Stefana Stajkowskiego
     (1946 - 1947)
     Ludwika Kochaniuka
     (1947 - 1950)
     Czesława Suwałka
     (1950 - 1951)
     Piotra Monkiewicza
     (1951 - 1979)
     Leona Szczepańskiego
     (1979 - 2004)
     Zbigniewa Grucę
     (2004 - 2006)
     Józefa Chodosewicza
     (p.o. 2006 - 2007)
      
     Romana Mendyka
     (p.o. 2007)
     Wojciecha Lewickiego
     (2007 - 2011)
     Grażynę Sobieraj
     (od 2011)
      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych