• Aktualności

      • Festiwal Książąt Lubomirskich czyli magia dźwięku

      • Na zaproszenie Fundacji książąt Lubomirskich  w dniu 04.10.2021r. uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w  Festiwalu im. Księcia Władysława Lubomirskiego, który był znanym mecenasem polskiej kultury muzycznej. Ideą festiwalu jest propagowanie sztuki i kultury wśród młodzieży. Uczestnicy koncertu usłyszeli utwory muzyczne polskich kompozytorów Witolda Frimanna i Ludomira Różyckiego. Było to niecodzienna lekcja muzyki, niezapomniana uczta duchowa, która dostarczyła wielu artystycznych wrażeń, pozwoliła zachwycić się wspaniałą grą artystów oraz poznać dziedzictwo kulturowe naszego narodu.

       Karina Rogowska

      • #sadziMY

      • 01.10.2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie włączyli się w ogólnopolską akcję #sadziMY, której organizatorem są Lasy Państwowe, a honorowymi patronami Para Prezydencka. Odebrane od Nadleśnictwa młode drzewka zostały posadzone na terenie szkoły. Uczniowie po raz kolejny pokazali jak ważne jest dla nich dbanie o środowisko naturalne.

      • Zjazd Cyklistów

      • 25 września 2021 r. reprezentacja uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z opiekunami Panem Krzysztofem Staatsem i Panem Grzegorzem Olszowskim wzięła udział w XXVII Międzynarodowym Zjeździe Cyklistów w Sulęcinie. Cykliści wyruszyli w 12 km malowniczą trasę, która wiodła ulicą Okopową, Traktem Napoleońskim, poprzez źródła Czerwonego Potoku, brzegiem jeziora Lubniewsko do polany na Uroczysku Lubniewsko, gdzie uczestniczyli w sportowych konkurencjach rowerowych. Ognisko, połączone z konsumpcją pysznej grochówki i pieczeniem kiełbasy, było okazją do integracji miłośników dwóch kółek. Uczniowie zgodnie zadeklarowali uczestnictwo w przyszłorocznym Zjeździe. A do tego czasu zachęcamy do trenowania formy.

       Grzegorz Olszowski

      • "Myślę, więc nie śmiecę"

      • Pod takim hasłem odbywało się w tym roku  wielkie wrześniowe "Sprzątanie Świata – Polska 2021". W ogólnopolską akcję włączyli się także uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. 24 września 2021r. młodzież z klas II LO bp/pp i III T ps/hot wyszła w teren sprzątać okoliczne lasy. W ramach wieloletniej współpracy, nasze przedsięwzięcie  wsparło  Nadleśnictwo Sulęcin, zaopatrując nas między innymi w rękawiczki, worki, a także fundując kiełbaskę na ognisko, które było nagrodą za efektywną pracę. Celem akcji było nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, ale także integracja zespołów klasowych. Zgodnie z tegorocznym hasłem zachęcamy do dbania o naszą planetę i racjonalną gospodarkę odpadami.

       Małgorzata Białas

      • Ślubowanie klas pierwszych

      • W bieżącym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęło 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 90 uczniów Technikum i 59 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia.

       22 września 2021r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły. Stało się to podczas tradycyjnego ślubowania, które młodzież złożyła przed Sztandarem Szkoły przyrzekając rzetelnie się uczyć, godnie reprezentować imię szkoły, rozwijać w sobie postawę obywatelską i patriotyczną, postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji. Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Gruca towarzysząc uczniom w tej szczególnej chwili, obok złożenia gratulacji przypomniał o prawach ucznia, ale także o zadaniach i obowiązkach, które winni wypełniać, życząc im także pięknych chwil w murach szkoły.

       Karina Rogowska

      • Obchody Dnia Sybiraka

      • W dniu 17.09.2021r. reprezentanci Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięła udział w obchodach Dnia Sybiraka, które miały miejsce na cmentarzu komunalnym  w Sulęcinie przy obelisku poświęconym  zesłanym i pomordowanym na Wschodzie. Dzień ten ma status święta państwowego i ma upamiętniać poległych oraz tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, osiedlić w innych krajach, jak również tych, którzy zostali na Syberii. Trudną, pełna patriotycznych wątków historię własnej, sybirackiej rodziny, opowiedział podczas uroczystości pan Tadeusz Rzeszutek. Podziękował również za pamięć i troskę o Tych, którzy swoim życiem, wojennymi i powojennymi doświadczeniami dali świadectwo człowieczeństwa i patriotyzmu. Dla uczczenia pamięci wszystkich poległych Zesłańców Sybiru, delegacja naszych uczniów z klas mundurowych złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem.

       Karina Rogowska

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      • 1 września 2021r. W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  w trybie stacjonarnym rozpoczął się nowy rok szkolny. W miejsce tradycyjnego apelu, ze względu na stan epidemii nauczyciele i wychowawcy spotkali się z uczniami w klasach. Społeczność szkolną powitał tego dnia pan Zbigniew Gruca, który objął stanowisko dyrektora szkoły. Podczas tych spotkań Pan Dyrektor przypomniał o zasadach bezpiecznego pobytu w szkole, poinformował o mozliwościach szczepień przeciwko Covid - 19,  ale także życzył wielu sukcesów w edukacyjnych zmaganiach. Była to także okazja do wręczenia całorocznych stypendiów naukowych starosty Sulęcińskiego. Otrzymali je uczniowie: Brajan Skibicki, Martyna Anielska, Izabela Matusiak, Hanna Dąbkiewicz. Serdecznie gratulujemy.Tego dnia odbyła się Rada Pedagogiczna, na której  w oficjalnej części gościliśmy Starostę Sulęcińskiego pana Adama Basińskiego oraz przewodniczącą ZNP panią Małgorzatę Górę. Pan Starosta przedstawił Gronu Pedagogicznemu nowego Dyrektora Szkoły, któremu  zaproszeni Goście, a także nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi  złożyli gratulacje, życzenia wielu sukcesów, owocnej współpracy i kontynuowania działań związanych z rozwojem szkoły.

       Karina Rogowska

      • Podziękowanie

      • 31 sierpnia 20201 zakończyła się kadencja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - Pani Grażyny Sobieraj.

       Społeczność szkolna dziękuje Pani Dyrektor za 14 lat wspólnej pracy:


      • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie dotycząca rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

      • 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nastąpi w oddzielnych zespołach klasowych w dniu 1 września 2021 r. wg następującego harmonogramu z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny:

       - godz. 8:00 - uczniowie klas pierwszych,

       - godz. 9:00 - uczniowie klas drugich (godz. 10:30 spotkanie klas mundurowych w świetlicy szkolnej z przedstawicielem wojska),

       - godz. 11:00 - uczniowie klas trzecich i czwartych,

       - godz. 14:00 - słuchacze klas dla dorosłych.

       2. Przyjmowanie wychowanków do internatu szkolnego nastąpi w dniu 31 siwerpnia 2021 r. wg następującego harmonogramu:

       - 16:00 - 17:00 wychowankowie klas pierwszych,

       - 17:00 - spotkanie wychowawców z rodzicami wychowanków klas pierwszych,

       - 18:00 - 20:00 pozostali wychowankowie.

        

       Ogólne zasady na terenie szkoły obowiązujące uczniów/słuchaczy/nauczycieli/pracowników niepedagogicznych/rodziców/prawnych opiekunów w trosce o bezpieczeństwo i ochronę przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19:

       - do szkoły może przybyć uczeń/słuchacz/nauczyciel/pracownik niepedagogiczny/rodzic/prawny opiekun bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,

       - rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu - min. 1.5 m, - przy wejściu do budynku szkoły należy dokonać dezynfecji rąk,

       - bezwzględnie należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,- należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz,

       - uczeń jest zobowiązany posiadać własne przybory/podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

       - pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami,

       - wewnętrzna szczegółowa procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki szkoły z dostosowaniem do zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisów prawa zostanie upowrzechniona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

      • Rok szkolny 2020/2021 za nami

      • 25 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie miała miejsce uroczystość zakończenia nauki, podsumowania zmagań edukacyjnych i jednocześnie pożegnania absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia. W uroczystości wzięli udział obok Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli, Uczniów także Zaproszeni Goście.

       Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podkreśliła ogromne wartości wykwalifikowanej kadry dla potrzeb  branż rozwoju gospodarki w kontekście polskiego i europejskiego rynku pracy. Stąd też w naszej szkole już kilkanaście lat temu rozpoczęto kompleksowe tworzenie nowoczesnej bazy kształcenia zawodowego. Był to proces długofalowy, wymagający współdziałania z władzami państwowymi samorządowymi, oświatowymi wielu szczebli, z przedsiębiorcami, partnerami i przyjaciółmi szkoły. Dzięki zaangażowaniu, ogromnym nakładom pracy i dziesiątkom pozyskanych milionów z Europejskiego Funduszu Unijnego, staliśmy się nowoczesną szkołą, wyposażoną w najnowszej generacji  maszyny, sprzęt, urządzenia i pomoce naukowe. Już dzisiaj wiemy, że było warto, bo owoce wieloletniej wspólnej pracy zbieramy w efektach edukacji naszych uczniów, absolwentów. Wypracowane przez młodzież tak liczne wysokie oceny, które widnieją na świadectwach szkolnych, promocyjnych, ukończenia szkoły świadczą o właściwym kierunku rozwoju szkoły XXI wieku, która spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i rynku pracy. Nagrody, dyplomy, listy gratulacyjne, świadectwa , w tym ogrom z czerwonym paskiem, to pasmo sukcesów, pracy, a zwłaszcza zaangażowania w naukę zdalną, która dla nas wszystkich była ogromnym wyzwaniem. Zakończenie nauki, pożegnanie ze Szkołą miało również odmienny charakter, przebiegało w małym zespołach klasowych z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie, które jest najważniejsze.

       Gorące słowa uznania, podziękowania popłynęły nie tylko ze strony Dyrektora szkoły, ale także Wicestarosty Sulęcińskiego, pana Adama Basińskiego z najlepszymi życzeniami udanych, zdrowych i słonecznych wakacji.Swoich wychowanków, żegnali wychowawcy – pani Beata Janicka i  pan Jacek Czarnecki. Uczniowie, dziękując za lata nauki, dostarczyli biorącym udział w szkolnej uroczystości moc wzruszeń i radości. Były piękne słowa wyrażające wdzięczność, przywiązanie i sympatię oraz kwiaty. Absolwentów pożegnała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Brablec, życząc realizacji marzeń i powodzenia w dorosłym życiu.

       Karina Rogowska

      • Uroczystość zakończenia nauki w roku szkolnym 2020/2021

      • W związku z trwającą epidemią COVID - 19 zakończenie nauki będzie miało inny jak dotychczas charakter. Uroczystość odbędzie się w klasopracowniach pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy danej klasy/oddziału.

       Godzina 8.00

       • uczniowie klasy 3A i 3B BSIS - świetlica szkolna,
       • uczniowie klasy 3 T log/żug - gabinet 40,
       • uczniowie klasy 3 T ps/h - gabinet 54.

       Godzina 9.00

       • uczniowie klasy 2A - gabinet 54,
       • uczniowie klasy 2B - gabinet 55 B,
       • uczniowie klasy 2C - gabinet 51,
       • uczniowie klasy 2LO bp/pp - G - gabinet 34,
       • uczniowie klasy 2LO w/bp/pp - SP - gabinet 13,
       • uczniowie klasy 2 T log/bud - G - gabinet 40,
       • uczniowie klasy 2 T ps/h - G - gabinet 43,
       • uczniowie klasy 2 T żug/inf - G - gabinet 61,
       • uczniowie klasy 2 T log/bud - SP - gabinet 38,
       • uczniowie klasy 2 T ps/hot - SP - gabinet 35,
       • uczniowie klasy 2 T żug/inf - SP - gabinet 49.

       Godzina 10.00

       • uczniowie klasy 1A - świetlica szkolna,
       • uczniowie klasy 1 LO w/pp - gabinet 13,
       • uczniowie klasy 1 T inf - gabinet 61,
       • uczniowie klasy 1 T log/bud - gabinet 40,
       • uczniowie klasy 1 T m/ps - gabinet 38,
       • uczniowie klasy 1 T żug/m/p - gabinet 35.

       Serdecznie zapraszamy

       Dyrekcja

       wraz z Gronem Pedagogicznym

      • Wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej dla potrzeb kształcenia proobronnego

      • W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy technikum Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW. Łączna wartość wsparcia wynosiła 101980 zł, z czego 80% to dotacja celowa Ministerstwa Obrony Narodowej, a 20% to kwota wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Za powyższą kwotę zakupiono 29 kompletów pakietu ubiorczego ucznia, w którego skład wchodzą:

       • bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia,
       • 2 koszulki T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły,
       • beret (granatowy) typu midnight blue,
       • zestaw oznak regulaminowych do ubioru,
       • bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły,
       • plecak taktyczny o pojemności 25 litrów w kolorze kamuflażu pantera,
       • rękawice zimowe w kolorze czarnym,
       • czapka zimowa w kolorze czarnym.

       W ramach pakietu szkoleniowego OPW zakupionych zostało:

       • po 30 szt. kamizelek taktycznych, gumowych atrap karabinka z pasem nośnym, hełmów i okularów ochronnych, latarek czołowych oraz narzędzi typu moltitool,
       • 16 busoli,
       • 5 szt. replik ASG z magazynkami w systemie AK,
       • 3 szt. replik pistoletu ASG wraz kaburami do pistoletu ASG,
       • 8 szt. masek ochronnych do ASG lub broni pneumatycznej,
       • 5 szt. masek przeciwgazowych,
       • 10 szt. saperek z pokrowcem,
       • 1 plecak medyczny z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
       • nosze medyczne,
       • 10 szt. radiotelefonów PMR (w zestawie),
       • przybory do walki wręcz (gumowe atrapy noża, pistoletu saperki - po 10 szt.,
       • ochraniacze na głowę - 10 szt.,
       • 2 szt. makiety broni szkoleniowej - karabinka rozbieralnego systemie AK,
       • 6 szt. replik granatu ręcznego – treningowego,
       • 32 szt. kurtek oddychających, przeciwwiatrowych i przeciwdeszczowych w kamuflażu ochronnym,
       • 2  lornetki.

       Zakupione wyposażenie mundurowe oraz sprzęt wykorzystywany będzie do prowadzenia szkolenia z przygotowania wojskowego oraz realizacji zajęć praktycznych prowadzonych na obiektach jednostki patronackiej szkoły - 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Przystąpienie Szkoły do realizacji przedsięwzięcia związanego z utworzeniem i prowadzeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego, z którego otrzymała tak znaczne wsparcie na potrzeby szkolenia proobronnego spowoduje, że będzie ono nie tylko atrakcyjne i ciekawsze, ale w znaczącym stopniu ułatwi uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności proobronnych.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

      • Czereśniowy „Tradycyjny sad” w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

      • Mamy to! Jako jedna z trzech szkół ponadpodstawowych w naszym województwie wywalczyliśmy grant na stworzenie czereśniowego sadu na terenie naszej szkoły. Pierwszy etap ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Tradycyjny sad”, którego organizatorem jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska obejmował zbudowanie zespołu, zdobywanie wiedzy na temat sadownictwa, zaplanowanie sadu oraz promocję przedsięwzięcia. 
       Wraz z powrotem do szkoły przystąpiliśmy pod okiem koordynatora projektu – Pani Małgorzaty Białas do realizacji głównego celu, czyli założenia mini sadu. Sadzenie drzewek było prawdziwą przyjemnością - ważną lekcją, ale również okazją do integracji uczniów po tak długim czasie nauki zdalnej. Oprócz drzew owocowych, nasze oczy będą cieszyły także łąki kwietne, niosące poza walorem dekoracyjnym cały szereg korzyści dla środowiska. 


       Laura Iwaniak
       Martyna Wysocka

       ucz. kl. II LO w/bp/pp

      • Sztuka mięsa – walczymy o finał

      • W dniu 15 czerwca 2021r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbył się pierwszy etap konkursu kulinarnego  pod nazwą „ Sztuka mięsa”. Przystąpiło do niego 16 szkół z całej Polski. Nasza szkoła jako jedyna reprezentowała   województwo  lubuskie.  Uczniowie klas drugich technikum   w zawodzie technik żywienia  i usług gastronomicznych podczas zajęć w formie e-learningowej, łącząc się zdalnie ze studiem w Warszawie mieli możliwość   zaprezentowania  swoich  umiejętności kulinarnych słynnemu szefowi kuchni, panu Łukaszowi Konikowi. W naszym menu konkursowym znalazły się jako przystawka -  ravioli z mięsem wieprzowym i kapustą kiszoną z consomme 
       z cebuli,  jako danie główne -  polędwiczka wieprzowa, puree z selera   i gruszki  oraz fondanty ziemniaczane z rozmarynem. Przyszli adepci sztuki kulinarnej z wielkim zaangażowaniem,  wykorzystując nowatorskie metody pracowali, by końcowy efekt zachwycił jury w studio w Warszawie, które przyznało, że wysoko podnieśliśmy poprzeczkę. Ale to nie koniec. Walczymy o kolejny etap. 
        Całe wydarzenie można śledzić na Facebooku oraz Instagramie na stronie „Sztuka mięsa”. Tam również pod relacją konkursową naszej szkoły przez tydzień  zbieramy jak największą ilość polubień i komentarzy. Trzy szkoły z  ich największą liczbą dostaną się  do finału konkursu, który odbędzie się we wrześniu tego roku  w Warszawie.  Będzie to dla nas ogromna radość i jeszcze większy sukces, gdy nasi uczniowie będą mogli tam pojechać i pokazać swoje mistrzostwo.

       Nauczyciel przedmiotów zawodowych
       Beata Janicka

      • Rekrutacja 2021 – Dołącz do Nas

      • Trwa rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, jednej z największych, najlepiej wyposażonej  szkoły ponadpodstawowej w powiecie sulęcińskim i regionie, której szeroka oferta edukacyjna jest z każdym rokiem uzupełniana o nowe przyszłościowe kierunki kształcenia na poziomie Technikum, Szkoły Branżowej I i II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, pozwalających na zdobycie wykształcenia i atrakcyjnego zawodu, zgodnie z potrzebami lokalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Szkoła również w tym roku cieszy się zainteresowaniem potencjalnych uczniów. 10 czerwca 2021 roku część z nich licznie przybyła na testy  sprawnościowe kandydatów do klas oddziałów przygotowania wojskowego do klas technikum w zawodzie technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik, a także do klas liceum ogólnokształcącego. Zainteresowanie było ogromne, bo są to zawody dające wielkie perspektywy rozwoju i kariery.

       W ofercie szkoły jest także wiele innych kierunków kształcenia jak choćby cieszący się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów technik żywienia i usług  gastronomicznych, technik informatyk, technik budownictwa, czy technik hotelarstwa. Nie słabnie także zainteresowanie przyszłych licealistów zainteresowanych pedagogiką i psychologią oraz służbami mundurowymi. Rynek pracy poszukuje i świetnie wynagradza absolwentów szkoły branżowej I stopnia. Podobnie jak uczniowie technikum, zawód zdobywają oni w naszej szkole w nowo powstałych i zmodernizowanych warsztatach szkolnych, wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji. To wszystko składa się na sukcesy uczniów w egzaminach zewnętrznych, potwierdzonych zdobytymi kwalifikacjami zdanymi egzaminami i uzyskanymi certyfikatami.

       Także obecni uczniowie chwalą sobie szkołę, za życzliwą atmosferę, wsparcie ze strony kadry pedagogicznej, możliwości wszechstronnego  rozwoju w wielu obszarach, w ramach atrakcyjnych dodatkowych zajęć, kursów, wycieczek, kół zainteresowań, projektów itd. Dla osób niezdecydowanych proponujemy rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże kandydatom określić predyspozycje i zaproponuje indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Zapraszamy do  odwiedzenia szkoły, do zostania jej uczniem.

       Jeśli jesteś ciekawy świata, gotowy do nowych wyzwań, chcesz się rozwijać w świetnych warunkach, myślisz o usamodzielnieniu się i niezależności finansowej - Dołącz do Nas!

       Karina Rogowska

       doradca zawodowy

      • Dbamy o swoje zdrowie – „ARS czyli jak dbać o miłość”

      • Podobnie jak w poprzednich latach Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie realizował program profilaktyczny „ARS – czyli jak dbać o miłość”, organizowany we współpracy  z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sulęcinie. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, gdzie w naszych działaniach  profilaktycznych nie skupiamy się tylko na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale także na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne takie jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo. Podczas zajęć poruszaliśmy tematy dotyczące niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

       31 maja 2021 r. w ramach tygodnia walki z rakiem, który jest częścią programu ARS, zorganizowaliśmy akcję „Dzień bez papierosa”. Obchodziliśmy go pod hasłem „Jabłko zamiast papierosa”. Tego dnia uczniowie częstowali się w szkole owocami i zdobywali  wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Pamiętajmy, że nasza mądrość powinna wyrażać się szczególną  troską o miłość, a tym samym dbanie o nią w różnych wymiarach. Tylko odpowiedzialne podejście oraz świadomość zagrożeń jest gwarancja na zdrowe, bezpieczne i szczęśliwe życie !!!

       Pedagog szkolny

       Karolina Ignatowicz

      • Dzień Dziecka niespodzianką

      • Po trudach zdalnego nauczania młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ogromnie cieszą się z powrotu do szkoły, za którą bardzo tęsknili. Szczególnie miłym dniem okazał się 1 czerwca kiedy uczniowie dowiedzieli się, że  tego dnia czeka ich miła niespodzianka - wspólne świętowanie Dnia Dziecka. Atrakcji nie zabrakło. Muzyka na żywo, zapach grillowanych potraw, stanowiska do gier sportowych i dyrektor szkoły pani Grażyna Sobieraj kierująca w stronę uczniów słowa wsparcia, ale przede wszystkim serdeczne życzenia z okazji Ich święta.

       W przygotowanie  spotkania włączył się Samorząd Uczniowski oraz uczniowie i nauczyciele zawodu klas gastronomicznych, którzy jak zwykle nie zawiedli i przygotowali pyszny poczęstunek. Organizatorzy usłyszeli od młodzieży gorące podziękowania i pochwały. Wspólne śpiewy, tańce, sportowe rozgrywki i biesiadowanie okazały się nie tylko radosnym świętowaniem Dnia Dziecka, ale doskonałą okazją do integracji, zabawy, rozmów, których tak bardzo nam ostatnio brakowało.

       Karina Rogowska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych