• Aktualności

      • Inne, ale również ciepłe i serdeczne Spotkanie Świąteczno - Noworoczne

      • Wszystko jest, jak przed rokiem:

       na szybach srebrne kwiaty

       i ten sam obraz w ramach okien;

       świat biały, jak opłatek...

        

       Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wyjątkowy, pełen magii. To czas refleksji oraz spotkań, które niosą miłość, radość i spełnienie. W tym roku ze względu na pandemię Covid - 19 spotkanie Całej Społeczności Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyło się na platformie classroom, gdzie przedstawiono audycję, która pozwoliła podtrzymać szkolne tradycje bożonarodzeniowe. Podzieliliśmy się przemyśleniami na temat zbliżającego  się pięknego okresu, który jest dla nas czasem  zadumy, radości płynącej ze spotkań w Gronie najbliższych osób.

       Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, złożyła wszystkim najserdeczniejsze  życzenia radosnych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia optymizmu i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, zdalnej nauki, odosobnienia, magia tej uroczystej chwili i słowa otuchy płynące z kolędy sprawiły nam ogromną radość.

       Samorząd Uczniowski

       ZSLiZ w Sulęcinie

      • Mikołajkowa niespodzianka

      • W tym roku Mikołajki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie obchodziliśmy nieco inaczej niż zazwyczaj. Dzięki pomysłowości Samorządu Uczniowskiego i niezawodnemu wsparciu pani dyrektor Grażyny Sobieraj w dniu 07.12.2020r. zorganizowano zdalne Spotkanie Mikołajkowe szkolnej społeczności. Ze świątecznie przystrojonej świetlicy św. Mikołaj oraz jego wspaniałe asystentki zrealizowali audycję. Nie obyło się także bez muzycznych niespodzianek, prezentów, wirtualnych pozdrowień, słów pokrzepienia. Wszyscy życzyli sobie dużo zdrowia, ale także powrotu do szkoły, za którą uczniowie i nauczyciele bardzo tęsknią. Była miła niespodzianka łączącą nas w niełatwym dla nas wszystkich czasie zdalnej nauki.

       Klaudia Lachowska

       Samorząd Uczniowski

      • Kształcenie zawodowe w dobie nauczania zdalnego

      • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, mimo sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy, staje na wysokości zadania, którego realizacja utrudniona jest zwłaszcza w kształceniu zawodowym, gdzie nauka organizowana jest również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczególną uwagę poświęca się uczniom ostatnich klas technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń – luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie. Dla tej grupy prowadzona jest stacjonarnie część zajęć praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnej bazy edukacyjnej, w którą doposażone są szkolne gabinety i pracownie warsztatowe. Możliwość praktycznego działania „niemal w stworzonych, rzeczywistych warunkach pracy” z pewnością pozytywnie wpłyną na poziom zdawalności, podobnie jak osiągnięte sukcesy w minionym roku szkolnym, które dowodzą o wysokiej jakości kształcenia i świetnego przygotowania zawodowego uczniów naszej szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia dowiedli, że kształcenie zawodowe, mimo utrudnień w dobie nauczania zdalnego, może przynieść oczekiwane rezultaty. Świadczą o tym uzyskane, niemal 100 % wysokie noty, m.in.:. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - zdawalność w części teoretycznej 100 %, w części praktycznej 100%, w zawodzie kucharz – zdawalność w części teoretycznej 100 %, w części praktycznej 100%, w zawodzie technik hotelarstwa – zdawalność w części teoretycznej 92%, w części praktycznej 100%, w zawodzie technik pojazdów samochodowych - zdawalność w części teoretycznej 100%, w części praktycznej 89%, w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie krawiec - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie sprzedawca - zdawalność w części praktycznej 100%. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Wymaga pełnej mobilizacji, zaangażowania, wsparcia i ścisłej współpracy. Tylko wzajemne zrozumienie i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość jest drogowskazem do jak najefektowniejszego nauczania i uczenia się.

       Dyrektor

       Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

       im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

       Grażyna Sobieraj

      • Poznanie siebie drogą do właściwych decyzji zawodowych

      • W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”, realizowane jest  zadanie polegające przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy dla uczniów wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym.Uczestnicy projektu, uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. im Unii Europejskiej w Sulęcinie biorą  udziału w indywidualnych szkoleniach „1 na 1”, podczas których razem z coachami, doradcami zawodowymi i psychologami, podczas sześciu godzin zajęć odkrywają swoje mocne strony, jak również obszary do rozwoju, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, tworzą wspierające ich przekonania do dalszej nauki i pracy. Każdy uczeń biorący udział w spotkaniach jest traktowany indywidualnie i w zależności od potrzeb poruszane są obszary rozwijające daną osobę. Podczas takich sesji odbywa się praca nad motywacją, chęcią do działania, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, co pozwala wypracować indywidualne cele zarówno edukacyjne, jak i związane z przyszłą pracą.Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach, obserwują pozytywne zmiany w swoim postrzeganiu, działaniu i motywacji. Jednocześnie podkreślają, że udział w takich szkoleniach, to szansa na poznanie, zrozumienie siebie, indywidualny rozwój, ale także droga prowadząca do podjęcia właściwych decyzji zawodowych w przyszłości. Zadanie jest w trakcie realizacji i każdego tygodnia kolejne zadowolone osoby kończą swoje uczestnictwo w szkoleniu.

       Eliza Szwec

       doradca zawodowy/realizator zadania

      • Wirtualne obchody Święta Niepodległości

      • 11 listopada 2020 r. obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.To szczególne święto jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa.Trwająca pandemia spowodowała, że musimy pozostać w domach i nie możemy, jak co roku świętować w szkolnym gronie.Dlatego postanowiliśmy uczcić to ważne wydarzenie w sposób wirtualny. W rocznicę odzyskania niepodległości o godzinie 12.00 uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych zostali zaproszeni do włączenia się w akcję ,,Niepodległa do Hymnu” i  wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcono także młodzież do uczestniczenia w koncertach, debatach historycznych emitowanych tego dnia programach telewizyjnych oraz w Internecie. Każde świętowanie niepodległości to nasz osobisty wkład i hołd oddawany tym wszystkim, którzy przez lata walczyli wolną i niepodległą Ojczyznę.

       Joanna Piotrowska

       Opiekun SU

      • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z dnia 03.11.2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie trwania stanu epidemii

      • Na podstawie Rozporządzenie RM z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1931) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.), by ograniczyć możliwości zarażenia się koronawirusem, zapewnić bezpieczeństwo interesantom i pracownikom ogranicza się funkcjonowanie szkoły polegające na realizacji tylko najpilniejszych zadań niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki, m.in.:

       1. Począwszy od dnia 03.11.03.2020 r. do dnia 04.12.2020 r. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.
       2. Sprawy załatwiane są wyłącznie w  formie korespondencji  tradycyjnej, elektronicznej na adres: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, ul. Witosa 49, 69 – 200 Sulęcin; e – mail szkol@hoga.pl. lub za pośrednictwem tzw. okienka podawczego, zlokalizowanego w oknie sekretariatu, gdzie w godzinach pracy szkoły należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie (bez możliwości potwierdzenia wpływu w dniu pozostawienia).
       3. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy osobiście należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły pod numerem: tel. 957552475 w celu ustalenia daty i godziny wizyty w szkole.

       Dyrektor Szkoły

       Grażyna Sobieraj

      • Dzień Edukacji Narodowej 2020

      • „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze"

       Barbara Cage

       Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

       Komisja Edukacji Narodowej została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu. Inicjatorem powstania był Hugo Kołłątaj. Pełna pierwotna nazwa brzmiała „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. KEN była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Wprowadzała nowoczesne programy, metody i organizację nauczania.

       Powołanie Komisji Edukacji Narodowej stanowi jasny punkt w dramatycznej polskiej historii, a co istotne i nie tracące swej aktualności – jest przykładem konstruktywnej pracy prowadzonej ponad podziałami światopoglądowymi czy politycznymi w imię dobra państwa i narodu.

       Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich  pracowników oświaty. Historia tego święta w Polsce sięga 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono dzień 20 listopada Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Zgodnie z ustawą sejmową z 1972 roku, Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przerodził się w Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku.

       Zawód nauczyciela jest trudny, a jednocześnie bardzo odpowiedzialny, ponieważ w dużym stopniu od nauczyciela zależy, jaką drogą w dorosłym życiu podążą jego wychowankowie. Dlatego też, w tym dniu, pragniemy złożyć podziękowania za poświęcony czas, cenne uwagi, wskazówki, życzliwość i ogromne zaangażowanie w trud edukacyjny i wychowawczy. Dziękujemy za wszystkie starania, włożone w kształtowanie młodego pokolenia, składając życzenia wielu sukcesów, radości, uznania, szacunku uczniów i ich rodziców, satysfakcji w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o naszą przyszłość, wykształcenie i bezpieczeństwo. W tym szczególnym Dniu życzymy Pani Dyrektor Grażynie Sobieraj, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Administracji i Obsługi dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha, wiele sił i energii  każdego dnia i w każdej chwili.

       Wdzięczna Społeczność Uczniowska 

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      • Początek roku szkolnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczynają uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół o godz. 8:00, uczniowie klas drugich o godz. 10:00, uczniowie klas trzecich i czwartych o godz. 12:00.

      • Informacja dla tegorocznych maturzystów

      • Odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów technikum i liceum Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2020 r. nastąpi w okienku podawczym świetlicy szkolnej (od strony parkingu) w dniu 11 sierpnia 2020 r. wg. poniższego harmonogramu:

       1. absolwenci LO i LOD - godz. 10:00
       2. absolwenci kl. IV Tlog/inf - godz. 10:30
       3. absolwenci kl. IV Tżug - godz. 11:00
       4. absolwenci kl. IV Tm/ps - godz. 11:30.
      • Akcja charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie”

      • W całej Polsce trwają akcje szycia maseczek ochronnych. W Sulęcinie takich  przedsięwzięć również nie brakuje.  Jedna z nich miała miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, gdzie od dawna funkcjonuje profesjonalna pracownia krawiecka. Służy ona  kształceniu uczniów, ale w czasie trwania epidemii stała się miejscem  charytatywnej akcji, w ramach której nauczyciele uszyli 6 tysięcy sztuk maseczek.

       Jak to się stało, że w przeciągu 3 ostatnich miesięcy na stole krawieckim znalazło się tyle DOBRA? Wystarczyła inicjatywa Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych,  Grażyny Sobieraj i grupy ludzi  o wielkich sercach. Wystarczył też materiał, który dostarczono z sulęcińskiego szpitala, a nauczyciele tej szkoły zareagowali natychmiastowo i w wolnym czasie od zdalnego nauczania podjęli się nowych wyzwań. Do tej pory prawie żaden z nich nie miał do czynienia z maszyną do szycia, ale pod kierunkiem wykwalifikowanego nauczyciela w zawodzie krawca, pani Marzeny  Ćwiklińskiej, w bardzo krótkim czasie opanowali wszystkie etapy szycia maseczki, jej niełatwego wykroju, składania, robienia zakładek, przeciągania gumek. Każdego dnia przyświecała im myśl, że ta pojedyncza osłona na twarzy pielęgniarki, ratownika medycznego, czy pacjenta jest darem  serca.

       Za poświęcenie czasu, bezinteresowną pracę, szczególne podziękowania, na ręce nauczycieli – wolontariuszy złożyli – Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła oraz Dyrektor lokalnego szpitala, pani Agnieszka Zaręba podkreślając zaangażowanie, ofiarność i solidarność w tej trudnej dla nad wszystkich rzeczywistości. W czasie potrzeby, kiedy powinniśmy się wspierać,  takie akcje to nie żadne bohaterstwo, tylko odruch serca. Warto zarażać dobrem innych, bo dobro zawsze wraca.

      • Kochani Uczniowie

      • – nareszcie upragnione

       na tą chwilę czekaliśmy wszyscy po ciężkiej pracy wkraczamy w wakacje z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nie możemy jednak zapomnieć, iż Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem.

       Na wakacjach w czasie pandemii musimy zachować szczególną ostrożność.

       Pandemia nie minęła !!!

       Pamiętajcie o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności.

       Wykorzystajcie ten czas na odpoczynek i bawcie się dobrze, ale pamiętajcie – BEZPIECZNIE.

       Dziękując za cały rok pełen wrażeń i sukcesów, życzę wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód i wielu niezapomnianych przeżyć !!!

       Wracajcie do nas cali i zdrowi !!! Do zobaczenia we wrześniu.

       Pedagog szkolny

       Karolina Ignatowicz

      • „Logistyka dla technika”

      • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w programie edukacyjnym „Logistyka dla technika”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu była Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z trzecią największą siecią badawczą w Europie, która zajmuje się doradztwem logistycznym poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w e-gospodarce, przy projektowaniu magazynów, czy tworzeniu etykiet logistycznych.

       Realizacja programu opierała się na nowoczesnym nauczaniu. Uczniowie brali udział w webinarach prowadzonych w rzeczywistym czasie przy użyciu technologii webcast. Dzięki transmisji na żywo eksperci prowadzący szkolenia opowiadali o praktycznym wykorzystaniu wiedzy w branży logistycznej.

       Udział w programie zapewnił większą dostępność do wiedzy logistycznej, zwiększył skuteczność nauki wśród uczniów, którzy mogli na bieżąco utrwalać zdobytą wiedzę poprzez quizy i uzyskane materiały dydaktyczne.

       Jadwiga Tamulewicz

       nauczyciel ZSLiZ w Sulęcinie

      • Zdalna uroczystość zakończenia nauki w roku szkolnym 2019/2020

      • Wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - uczennicy Emilii Prugar

       Witam na oficjalnej, zdalnej uroczystości zakończenia nauki w roku szkolnym 2019/2020. Nie możemy się spotkać i pożegnać, tak jak zawsze, jak co roku, na szkolnej akademii,  ale mino wszystko dzisiaj jesteśmy Wszyscy razem w kontakcie wirtualnym, dokonując podsumowania zmagań edukacyjnych oraz dziękując Dyrekcji, Nauczycielom za całoroczny trud naszego kształcenia i wychowania.

       Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, pani Grażyny Sobieraj

       Panie Starosto, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Kochani Rodzice i Wy – najważniejsi – Nasi Uczniowie, Absolwenci

        

        

       Tak szybko mija czas....

       Nauka w roku szkolnym 2019/2020 dobiega końca. Była ona, szczególnie w ostatnich miesiącach wyjątkowo trudna. Wspólnie stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, ale daliśmy sobie radę. W myśl łacińskiej sentencji możemy powiedzieć „Koniec wieńczy dzieło”. Efekty dziesięciu miesięcy wytężonej pracy, nauczycielskiego i uczniowskiego trudu zawarte są w świadectwach, nagrodach, podziękowaniach i listach gratulacyjnych. To owoce  Naszego wspólnego udziału.  Gratuluję wszystkim Uczniom, Nauczycielom. Jestem z Was bardzo dumna i doceniam, jak nigdy Waszą tegoroczną pracę.

       Dziękuję to za mało....

       Szczególne słowa uznania kieruje do Grona Pedagogicznego. Dziękuję Państwu za trud kształcenia i wychowania młodzieży, dla której Wasze wsparcie, bycie ostoją i drogowskazem było szczególnie ważne w czasie trwającej epidemii. Dziękuję wszystkim Rodzicom za zrozumienie i cenną pomoc. Podziękowania także kieruję do organu prowadzącego, które składam na ręce starosty sulęcińskiego, Pana Tomasza Jaskuły i wicestarosty, pana Adama Basińskiego, dziękując za owocną współpracę i wszystkie działania skierowane w naszą stronę. Dziękuję Pracodawcom, Partnerom, Przyjaciołom Szkoły, którzy z zaangażowaniem towarzyszyli nam przez cały rok szkolny, uatrakcyjniając proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły.

       Nadchodzi chwila pożegnania...

       Ciepłe słowa pragnę teraz skierować do najważniejszych bohaterów dzisiejszej Uroczystości, oczywiście w stronę pierwszych w historii szkoły Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia. Kończy ją dzisiaj 45 młodych ludzi, którzy  już wkrótce zasilą rynek pracy. Są to kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, piekarze, wędliniarze,  elektrycy, fryzjerzy, krawce, mechanicy monterzy maszyn i urządzeń, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych, murarze - tynkarze, sprzedawcy. Nie pozostało mi nic innego jak pogratulować Wam zdobytej wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych, które z pewnością będą  procentowały z dnia na dzień w wielu sektorach gospodarki naszego kraju.

       Najserdeczniejsze życzenia...

       Przed nami zasłużony i długo oczekiwany okres wakacji. Życzę  Wam Drodzy Uczniowie, by były one bezpieczne, pełne słonecznych, ciepłych dni, niezapomnianych doznań i wrażeń. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Wszak Wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

       Wystąpienie Starosty Sulęcińskiego, pana Tomasza Jaskuły

       Szanowna Pani dyrektor, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy ZSLiZ w Sulęcinie, Drodzy Uczniowie!

       Bolesław Leśmian, polski poeta, wizjoner, którego dzieła wykraczały poza epokę w której żył. Kolejnym człowiekiem, o którym mówi się, że był niezrozumianym wizjonerem, był Nikola Tesla.Co łączy obu Panów? Ponadprzeciętna zdolność do przewidywania technologicznego postępu, który wydarzył się i nadal się dzieje ponad 100 lat po tym jak opisywali niezrozumiałe i niewyobrażalne zdarzenia i urządzenia, których dzisiaj używamy. Jednak nawet oni nie przewidywali, że w roku 2020 zakończenie roku szkolnego będzie przebiegać w takiej formule. Nikt nie wyobrażał sobie, że w 2020 r., z dnia na dzień, polska szkoła, będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem, które jeszcze przed nią nigdy nie stało.Dzisiaj zwrot „zdalne nauczanie” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Zdalne nauczanie, które zastąpiło normalne lekcje, do którego może 1% placówek była odpowiednio przygotowana. W tym miejscu chciałem BARDZO SERDECZNIE podziękować, dyrektorom naszych placówek oświatowych. To oni od początku trwania pandemii, z ogromną odpowiedzialnością, przystąpili do realizacji zadań, na które nie byli wcześniej przygotowani. Jestem przekonany, że gdyby nie zespół nauczyli, którzy pracują w naszych jednostkach, a którzy podjęli natychmiast wyzwanie dot. zdalnego nauczania, często korzystając ze swojego sprzętu oraz przekraczając swoje technologiczne ograniczenia. W tym całym zamieszaniu, znaleźliście się Wy drodzy uczniowie. Jestem rodzicem dwójki uczniów szkoły podstawowej. Wiem doskonale, jaki ogrom pracy mieliście do wykonania, jakie przeszkody związane chociażby z internetem musieliście pokonać. Gratuluję szczególnie tym z Was, którzy pomimo ograniczeń uzyskali znakomite wyniki w nauce. Wasza postawa potwierdza zasadę, że „to nie aparat robi zdjęcia, a fotograf”. Nawet największe przeszkody, nie były w stanie zakłócić Waszego pędu do zdobywania wiedzy i potwierdzenia tego efektami końcowymi. Wiem również, jaki zakres prac związany z reżimem sanitarnym musiał zostać wykonany przez kadrę gospodarczą! Wszyscy swoje zadania wykonaliście bardzo dobrze, za co Wam serdecznie dziękuję i gratuluję.

       Wakacje w tym roku będą również wyjątkowe, jednak wszystkim Wam niewątpliwie się należą. Korzystajcie z tego czasu najlepiej jak potraficie, regenerując swoje siły, rozwijając swoje pasje. Wypoczywajcie bezpiecznie i wszyscy wracajcie zdrowi we wrześniu!

       Dziękuję za uwagę

       Tomasz Jaskuła

       Starosta Sulęciński

       Wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Anny Rymszy

       Szanowna Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Szacowni Goście, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie. Mijający rok szkolny okazał się dla nas wszystkich bardzo trudny. Wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistością i poradzić sobie z nowymi, niełatwymi wyzwaniami. Zarówno Pani Dyrektor, jak i nauczyciele bardzo dobrze odnaleźliście się w nowych, niełatwych warunkach.  Mimo wielu przeszkód z sukcesem doprowadziliście nasze dzieci do końca roku szkolnego. W imieniu Wszystkich Rodziców pragnę złożyć najszczersze podziękowania za cały trud włożony w wychowanie, edukację, za dobre słowo, wsparcie i opiekę.

       W imieniu wychowawców klas kończących szkołę głos zabierze,  pani Karina Rogowska

       Kochani Wychowankowie, dumni Absolwenci!Jak szybko minęły trzy wspólne lata. Parafrazując meczowe zmagania można powiedzieć, że początek zawsze jest trudny,  potem czekanie na przerwę, a tzw. druga połowa to już odliczanie czasu do końca. Ten  koniec właśnie nadszedł. Niespodziewanie szybko. Chwilą wydają sie być nasze wspólne zmagania, aby wychować Was na dojrzałych, mądrych, wykształconych młodych ludzi. Cieszymy się szczególnie z tego, że  ten szkolny czas, uczynił z Was mistrzów w  zawodach, które wytrwale zdobywaliście zarówno w murach naszej szkoły, jak i pod czujnym okiem pracodawców, na licznych kursach i szkoleniach. W tym czasie  nauczyliście się nie tylko tego, jak przygotować wystawny obiad, upiec nasz codzienny chleb, zrobić pyszną wędlinę, naprawić samochód, maszynę, uczesać piękną fryzurę, uszyć modną suknię, podłączyć prąd, sprzedać dobrze towar  oraz  tysięcy innych rzeczy,  ale nauczyliście sie  także   jak  się wspierać, szanować zdanie innych, dążyć do celu, wychodzić z opresji, walczyć o swoje marzenia, czyli po prostu radzić sobie w życiu.

       Szkolnych wspomnień jest tak wiele, tych dobrych kiedy z dumą słuchaliśmy o Waszych edukacyjnych i zawodowych osiągnięciach, jak i tych trudnych, podbramkowych, kiedy przypadkiem  ktoś  strzelił do własnej bramki. Ale stracone piłki można zawsze odrobić. I tak też wielokrotnie czyniliście. Te wszystkie sytuacje zarówno wygrane, jak i przegrane  są  nauką, zdobytym doświadczeniem i  przepustką do Waszej dalszej kariery, do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Życzymy Wam, by było ono piękne, pełne pasji, sukcesów, niezapomnianych wrażeń i zrealizowanych marzeń. Kolejne puchary przed Wami. Egzaminy zawodowe, pierwsza praca, udane wybory życiowe. Do boju Kochani. Wierzymy w Wasze zwycięstwo i kolejne złote medale. Kibicujemy Wam z całego serca.

       W imieniu absolwentów  głos zabierze, uczennica Angelika Wilczacka

       Nadszedł dzień, w którym przyszło się nam pożegnać. Robimy to  inaczej niż byśmy chcieli, ale niezależnie od obecnych  trudnych okoliczności, chciałabym w tym miejscu zwrócić sie do Wszystkich, którzy sprawili, że dzisiaj jesteśmy dumnymi Absolwentami Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. To tutaj upłynęły nam ostatnie  trzy lata Naszego życia, podczas których staliśmy się starsi i na pewno dojrzalsi. Każdy z nas zostawia w murach tej szkoły cząstkę siebie i ślad swojej obecności. Dlatego z tego miejsca chcę w imieniu moich kolegów i koleżanek podziękować za trud włożony w naszą edukację, za wsparcie, przekazaną wiedzę i umiejętności, za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Dziękujemy za codzienny przykład jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Wiele osób zasługuje dzisiaj na słowa podziękowania. To nasi  Kochani Rodzice, Opiekunowie, którzy zawsze się o nas troszczyli i o nas walczyli. To wspaniałe Grono Pedagogiczne które nie ma sobie równych z Panią Dyrektor, Grażyną Sobieraj na czele, która bez względu na okoliczności zawsze była z Nami. To niezawodni i pomocni Pracownicy administracji i obsługi. To nasi drodzy Pracodawcy, Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Niech te symboliczne bukiety kwiatów, oraz wytwory naszej pracy, złożone na ręce  Dyrektora Szkoły i Wychowawców, świadczą o wdzięczności, szacunku i pamięci dla Wszystkich, z którymi przyszło nam sie spotkać w Naszej szkolnej wędrówce. Niezależnie, gdzie zawiodą nas ścieżki  życia, będziemy o Was pamiętać i z nostalgią wspominać.

       Wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, uczennicy Emilii Prugar

       Dzień 26 czerwca 2020 roku to okazja do tego, aby docenić i nagrodzić najbardziej zasłużonych uczniów, którzy aktywnie włączali się w życie Szkoły, pracowali na jej dobre imię, zdobywali wysokie noty w nauce jak i tych, którzy prezentowali swoją postawą  wysoki poziom kultury i dobrego zachowania oraz wysokiej frekwencji. W tym roku szkolnym do tego Grona należą  uczniowie, którym serdecznie gratulujemy:

       Branżowej Szkoły I Stopnia

       Klasy I

       Martyna Anielska, Kacper Koleszka, Brajan Skibicki

       Klasy II

       Piotr Boguszewski, Nikola Musiałowska, Jakub Ziębiec

       Klasy III

       Piotr Gramza, Angelika Wilczacka, Agata Jankowska, Wiktoria Baranowska, Magdalena Luterek

       Liceum Ogólnokształcącego

       Klasy I

       Anna Boczko, Oliwia Musin, Natalia Pacioch, Sara Sokół, Dominika Szpilewska, Roksana Mikołajczyk, Kamila Kowalska, Kaja Mielnik, Laura Iwaniak, Krzysztof Dzikowski

       Klasy II

       Aleksandra Gemza, Wiktoria Jankowska, Zuzanna Kuzora

       Technikum

       Klasy I

       Damian Nowacki, Jarosław Szpakowski, Monika Żenowska, Kiryl Sakalouski, Piotr Tatera, Oliwia Gaik, Oliwia Chudecka, Karol Czarnecki, Karina Fryziel, Dominika Matyszczak, Daria Piskorska, Damian Świerc, Natalia Roszak, Kewin Jachnik, Damian Różycki, Karol Bazan

       Klasy II

       Wiktoria Grecz

       Klasy III

       Ada Zgoła, Patrycja Staińska, Klaudia Lachowska, Weronika Młyńczak, Bogumiła Rurarz, Sandra Sawińska, Sandra Płonka, Oliwia Kowalska, Joanna Struś.

       A teraz czas na wyróżnienia poszczególnych klas.

       Tradycją naszej Szkoły jest rozstrzyganie całorocznych konkursów na najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję. W tym roku szkolnym  puchar przechodni Orłów Frekwencji trafia do klasy I Liceum Ogólnokształcącego po SP, której wychowawca jest pani Anna  Kowalewska. Ta sama klasa zdobywa  również puchar przechodni i honorowy tytuł - Sokołów Nauki. W rankingu klas na najwyższą średnią ocen I miejsce wśród klas licealnych zajmuje klasa I, wychowawcą której jest pani Anna Kowalewska, a wśród klas technikum, klasa IV, której wychowawcą jest pani Jolanta Maciak. Wśród klas Branżowej Szkoły I stopnia klasa III b, pana Radosława Wójtowicza.

       Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, pani Grażyny Sobieraj

       Kochani Uczniowie. W imieniu swoim własnym i Kadry Pedagogicznej dziękuję Wam za piękne słowa płynące z głębi Waszych uczniowskich serc, za wytwory prac, które pozostawiacie po sobie dla potrzeb szkoły. Jeszcze raz gratuluję Wszystkim Uczniom otrzymującym promocję do kolejnej klasy, a w szczególności Absolwentom kończącym dzisiaj szkołę. Świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia otrzymuje dzisiaj 45 Absolwentów w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, wędliniarz,  elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz - tynkarz, sprzedawca.

       Kochani Absolwenci ! Wirtualny uścisk dłoni.

       Podziękowania otrzymują również Pracodawcy realizujący praktyczną naukę zawodu

       Pan Mirosław Maszoński - właściciel Firmy Maszoński  Logistic Sp. z o.o. w Sulęcinie;

       Pan Krzysztof Sobieraj - właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj w Krzeszycach;

       Pan Franciszek Jamniuk - właściciel firmy Stahl – Mont Sp. z o.o. w Słońsku;

       Pan Krzysztof Udziela - właściciel przedsiębiorstwa PHU Mika Kowalów;

       Państwo A.A.M. Suchecccy i D. Goryńska - właściciele Motelu „U OLKA”  w Boczowie;

       Pan Leszek Malinowski - właściciel Restauracji „REMA” w Poźrzadle;

       Pan Rafał Siudak - właściciel „SALI U SIUDAKA”  w Sulęcinie;

       Pani Barbara Rybak - właścicielka Restauracji „Słowiańska”  w Słońsku;

       Pan Dariusz Juruć - właściciel Auto- Serwis „Juruć” w Krzeszycach;

       Pani Danuta Malinowska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie;

       Pan Adam Siwiński - właściciel firmy Evora Sp. z o.o.;

       Pan Aleksander Waszkiewicz - właściciel Sklepu Przemysłowego w Krzeszycach;

       Pan Leszek Myszczak - opiekun praktyk w firmie Molex Sp. z o.o. w Sulęcinie;

       Pan Mirosław Frąckowiak - właściciel Zakładu Remontowo Budowlanego w Sulęcinie;

       Pan Mirosław Ejchart - właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Emir” w Sulęcinie;

       Pani Izabela Jawna - właścicielka Kwiaciarni MERCI w Krzeszycach;

       Pani Jolanta Brudzisz - właścicielka Studia Fryzjersko – Kosmetycznego „Jolanta” w Ośnie Lubuskim.

       Oficjalne, zdalne zakończenie nauki w roku szkolnym 2019/2020 dobiega końca.

       Do zobaczenia we wrześniu

       Dyrektor Szkoły - Grażyna Sobieraj

       Wychowawcy klas

       Samorząd Uczniowski

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych