Funkcje i zadania pedagoga i psychologa szkolnego realizowane na terenie szkoły:

  • pomaga uczniom z trudnościami w nauce, a więc: ustala - po konsultacji z nauczycielami niezbędne formy pomocy, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazuje wychowawcom wskazówki do pracy z uczniami, indywidualnie omawia z wychowawcami problemy uczniów z trudnościami w nauce, prowadzi poradnictwo dla rodziców uczniów mających problemy wychowawcze i trudności w nauce;
  • pomaga młodzieży przy rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych;
  • udziela pomocy uczniom, którzy mają trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem;
  • udziela informacji o różnych organizacjach i poradniach, które zajmują się wspieraniem rozwoju i terapią;
  • prowadzi poradnictwo dla rodziców - udziela porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym;
  • współpracuje z różnymi instytucjami które zajmują się pomocą materialną dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej;
    udziela pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom wybitnie zdolnym;
  • uczestniczy w pracach zespołów wsparcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.