Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie jest najstarszą placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze zawodowym na terenie miasta, gminy  i powiatu sulęcińskiego. Utworzona została w celu przygotowania kadr dla nowo powstającej, powojennej administracji państwowej, rozwijającego się handlu i przemysłu. Stąd pierwsze kierunki kształcenia związane były z kierunkami rozwoju gospodarczego Polski.

Kalendarium:

1945 – powołanie  Dokształcającej Szkoły Zawodowej uczącej w trzech specjalnościach: administracyjnej, handlowej i ogólnozawodowej ( szkoła mieściła się w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum ;
1949 – powstanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej;
1949 –  przeniesienie siedziby szkoły na ul. Bieruta i przejęcie budynków przy ul. Gwardii Ludowej z przeznaczeniem na internat;
1950 –  powołanie Zasadniczej Szkoły Metalowej o specjalności ślusarza maszynowego i ślusarza maszyn rolniczych,  otwarcie warsztatów szkolnych  i  internatu;
1952 –  zlikwidowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej  oraz otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności ślusarza samochodowego;
1955 –  otwarcie specjalności formierz – odlewnik;
1957 –  oddanie do użytku kuźni i spawalni;
1959 –  wybudowanie sali gimnastycznej z funduszu Totalizatora Sportowego;
1962 –  powstanie kortów tenisowych;
1964 –  rozpoczęcie budowy nowej szkoły i nowej sali gimnastycznej;
1967 –  przekształcenie Zasadniczej Szkoły Metalowej na Zasadniczą Szkołę Budowlaną o specjalności murarz tynkarz i monter wewnętrznych instalacji budowlanych;
1968 – uroczyste otwarcie nowej szkoły nadanie jej imienia I Brygady Pancernej LWP, oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej (12.X.1968r.);
1968 –  powołanie Wieczorowego Technikum Mechanicznego;
1969 –  powstanie Technikum Budowlanego;
1970 –  uroczyste obchody 25. lecia szkoły, rozpoczęcie budowy nowego internatu;
1972 –  utworzenie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik obróbki skrawaniem oraz Technikum Mechanicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej;
1972 –  przekształcenie nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych;
1973 –  oddanie do użytku nowego internatu;
1974 –  wybudowanie świetlicy;
1976 –  otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego;
1978 –  uroczyste oddanie do użytku strzelnicy, harcówki, gabinetu PO, szkolnej izby pamięci;
1985 –  wojewódzka inauguracja roku szkolnego i otwarcie nowych warsztatów szkolnych;
1986 – otwarcie malej sali gimnastycznej, rozpoczęcie współpracy ze szkołą w NRD z Berufsbildungszentrum w Eisenhüttrnstadt;
1987 – powołanie, w ramach ZSZ, Technikum Mechanicznego pięcioletniego i Liceum  Medycznego (na podbudowie szkoły podstawowej) oraz dwuletniego Medycznego Studium Zawodowego;
1989 –  rozpoczęcie współpracy ze szkoła w ZSRR w Rostowie;
1990 –  powołanie nowych specjalności: krawiec–szwacz oraz monter wewnętrznych   instalacji budowlanych;
1991 –  reaktywowanie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych;
1992 –  otwarcie nowego internatu przy ulicy Witosa;
1994 –  powołanie Liceum Zawodowego o specjalności – wiejskie gospodarstwo domowe;
1995 –  wprowadzenie nowej specjalności dla uczniów TM – budowa maszyn;
1995 –  uroczystości 50–lecia szkoły (30.X.1995r.)
1996 –  utworzenie Liceum Zawodowego  Wielozawodowego;
1998 –  otwarcie Liceum Ekonomicznego;
1999 –  utworzenie Liceum Technicznego i Liceum Handlowego;
2000 –  otwarcie pracowni multimedialnej języków obcych;
2000 –  powołanie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym przedmiotem  przysposobienie wojskowe;
2002 –  wybory nowego patrona szkoły;
2002 –  uroczyste nadanie szkole nowego imienia – Unii Europejskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej (11.X.2002r);
2002 – utworzenie Liceum Profilowanego o specjalnościach: usługowo–gospodarczym, kształtowania środowiska i ekonomiczno–administracyjnym oraz Technikum Elektrycznego;
2004 –  powołanie Szkoły Policealnej w zawodzie  technik informatyk oraz Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego;
2005 –  utworzenie Technikum w zawodzie technik agrobiznesu;
2007 –  powołanie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym przedmiotem wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, jako innowacji pedagogicznej;
2008 –  utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowymi przedmiotami „wybrane zagadnienia ratownictwa medycznego” oraz „wybrane zagadnienia ochrony p/pożarowej”, Liceum Uzupełniającego na podbudowie ZSZ( w systemie zaocznym);
2008 –  założenie Centrum Kształcenia Ustawicznego;
2008 –  założenie Centrum Kształcenia Praktycznego;
2009 –  utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
2009 –  powołanie Technikum w zawodzie technik informatyk oraz w zawodzie technik logistyk;
2010 –  powstanie Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej;
2012 –  likwidacja Liceum Profilowanego. Przekształcenie dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zasadnicza Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia;
2012 –  przekształcenie dwuletniej ZSZ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w ZSZ o trzyletnim cyklu kształcenia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
2012 – utworzenie  Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowymi przedmiotami wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i pedagogiki ogólnej;
2012 – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych;
2012 – rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy szkolnych budynków warsztatów mechanicznych w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy – modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (etap II) i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhuttenstadt"
2012 – utworzenie nowych kierunków kształcenia: blacharz samochodowy, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik pojazdów samochodowych
2012 – wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego w internacie
2012 – wykonanie w internacie systemu oddymiania klatki schodowej, wydzielenie ściankami i drzwiami ppoż.
2013 – przebudowa, rozbudowa, modernizacja szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży mechaniczno–elektrotechnicznej
2013 – kompleksowa modernizacja świetlicy szkolnej
2013 – utworzenie  dodatkowego profilu kształcenia – odkrywkowa eksploatacja złóż w zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter–mechatronik
2013 – oddanie do użytku nowoczesnych gabinetów i pracowni CKP wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt, maszyny i urządzenia (12.09.2013 r.)
2013 – rozpoczęcie prac remontowo–budowlanych szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży gastronomiczno–hotelarskiej w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie"
2013 – rozpoczęcie prac remontowo–budowlanych szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży ekonomiczno–logistycznej w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie"
2014 – utworzenie i oddanie do użytku Centrum Medialno–Czytelniczego
2014 – utworzenie nowych kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner, kucharz, elektryk
2014 – wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego
2015 – oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów gastronomii wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do kształcenia zawodowego
2015 – oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów ekonomiki wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do kształcenia zawodowego
2015 – wykonanie w internacie instalacji sterowania oddymianiem
2015 – utworzenie zielonej strefy wypoczynku
2015 – modernizacja pomieszczeń sanitarnych w głównym budynku dydaktycznym szkoły
2015 – wykonanie ogrodzenia panelowego boiska szkolnego
2015 – uroczyste obchody 70–lecia istnienia szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią przyszłości" T. Kotarbiński

 

Szkoła w całym okresie swojego istnienia kierowana była przez następujących dyrektorów:

Zygmunta Zubowskiego
(1945 - 1946)
Stefana Stajkowskiego
(1946 - 1947)
Ludwika Kochaniuka
(1947 - 1950)
Czesława Suwałka
(1950 - 1951)
Piotra Monkiewicza
(1951 - 1979)
Leona Szczepańskiego
(1979 - 2004)
Zbigniewa Grucę
(2004 - 2006)
Józefa Chodosewicza
(p.o. 2006 - 2007)
 
Romana Mendyka
(p.o. 2007)
Wojciecha Lewickiego
(2007 - 2011)
Grażynę Sobieraj
(od 2011)
 

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016