Członkiem SK HDK ,,Dar Serca" może zostać każdy uczeń, każdy nauczycie, jak również osoba spoza środowiska szkolnego. Oddawać krew mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, ważą minimum 50 kg, są zdrowe i deklarują dobrą wolę podzielenia się swą płynną tkanką.
Oddział Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sulęcinie przy ulicy Mirosława Dudka czynny jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, od godz. 7:00 do 13:40.

Do stacji krwiodawstwa należy się zgłaszać od godz. 8:00 do 10:00 w celu dokonania rejestracji i badania lekarskiego. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy itp.) potwierdzający tożsamość, zawierający informację o aktualnym miejscu zameldowania i nr PESEL. Dopuszczalne jest również przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i dodatkowo np. wydanego przez upoważnioną instytucję zaświadczenia odnośnie numeru PESEL. W przeddzień oddania krwi należy bezwzględnie powiadomić  o tym wychowawcę klasy. W dniu oddania krwi uczeń ma dzień wolny od zajęć dydaktycznych, jego nieobecności na zajęciach traktuje się jako ,,zwolniony z zajęć dydaktycznych”.

Zdecyduj się pierwszy raz, a potem na pewno ta akcja honorowego oddawania krwi skłoni Cię do dalszego służenia krwią innym ludziom.

Anna Sobieraj
Damian Kierzek